Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

 

УДК

37.041:316.61

 

Автор статті 

Сергій Чугай, Ольга Хващевська

Назва статті

ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Анотація

У статті розкрито процес формування критичного мислення під час соціалізації молодших школярів. Представлено аналіз положень різних дослідників соціалізації та критичного мислення щодо визначення його сутності, можливостей розвитку, дидактичних підходів у цій сфері. Описано форми організації щодо формування критичного мислення в процесі соціалізації. У статті ми розглядали інтерактивні форми роботи, які, в свою чергу, сприяють взаємодії, взаєморозуміння і взаємозбагачення, а також забезпечують якісне засвоєння теоретичного матеріалу.

Ключові слова

критичне мислення; особистість; соціалізація; формування критичного мислення; технологія.

Список використаних джерел                                                               
 1. Возна, Ю. В. (2012). Соціалізація учнівської молоді в процесі функціонування соціально-педагогічного комплексу (Дис. канд. пед. наук). Київ: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.
 2. Гринько, В. О. (2019). Використання цифрових технологій для формування у майбутніх учителів навичок ХХІ століття. Молодь і ринок, 5(172), 56–61. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.171023.
 3. Капська, А. (2003). Соціалізація особистості – мета соціальної педагогіки. Соціальна педагогіка. Київ: НПУ ім. М.П.Драгоманова.
 4. Кларин, М. В. (2018). Инновационные модели обучения: Исследование мирового опыта. Монография. 2-е издание. Москва: Луч.
 5. Лавриченко, Н. М. (2006). Педагогічні основи соціалізації учнівської молоді в країнах Західної Європи (Дис. доктор. пед. наук). Київ: Інститут педагогіки АПН України.
 6. Мустаева, Ф. А. (2001). Основы социальной педагогики. Москва : Академический Проект.
 7. Савченко, С., Курило, В. (2019). Формування критичного мислення як одна з умов успішної соціалізації сучасної особистості. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, 6(329), 64–71.
 8. Хващевська, О. О. (2017) Організаційно-педагогічні умови соціалізації молодших школярів. Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 7(77), 266–272.
 9. Чернета, С. Ю. (2005). Організаційно-педагогічні умови соціалізації підлітків у неформальних молодіжних об’єднаннях (Дис. кандидата пед. наук ). Київ: Інститут проблем виховання АПН України.
 10. Cosgrove, R. (2009). Thesis submitted to the University of Oxford in partial fulfillment for the degree of M.Sc. in Higher Education.
 11. Glaser, E. (1941). An experiment in the development of critical thinking. New York: Teachers College Columbia Uni.
 12. Lipman, M. (1995). Thinking in Education. Cambridge: Cambridge University Press 
References (Translated and Transliterated)
 1. Vozna, Yu. (2012). Socialization of student youth in the process of functioning of social and pedagogical complex (PhD dissertation). Kyiv: Ternopilskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni Volodymyra Hnatiuka.
 2. Hrynko, V.O. (2019). The use of digital technologies for developing the future teachers’21st century skills. Molod i rynok, 5(172), 56–61. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.171023.
 3. Kapska, A. (2003). Socialization of the individual – the purpose of social pedagogy. Social pedagogy. Kyiv: NPU im. M.P.Drahomanova.
 4. Klaryn, M.V. (2018). Innovative learning models: Research of world experience. 2-e izd. Moscow, the Russian Federation: LUch.
 5. Lavrychenko, N.M. (2006). Pedagogical Grounds of School Youth Socialization in the Countries of Western Europe (Doctoral dissertation). Kyiv: Instytut pedahohiky APN Ukrainy.
 6. Mustaeva, F.A. (2001). Fundamentals of Social Pedagogy. Moscow, the Russian Federation: Akademycheskyi Proekt.
 7. Savchenko, S., Kurylo, V. (2019). Formation of Сritical Тhinking as Оne of the Conditions for Successful Socialization of the Modern Рersonality. Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka. Pedahohichni nauky, 6(329), 64–71.
 8. Khvashchevska, O.O. (2017). Organizational-pedagogical conditions of socialization of primary school pupils. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka, 7(77), 266–272.
 9. Cherneta, S. (2005). Organizational-Pedagogical Conditions of the Teenagers’ Socialization in the Informal Youth Societies (PhD dissertation). Kyiv: Instytut problem vykhovannia APN Ukrainy.
 10. Cosgrove, R. (2009). Thesis submitted to the University of Oxford in partial fulfillment for the degree of M.Sc. in Higher Education.
 11. Glaser, E. (1941). An experiment in the development of critical thinking. New York: Teachers College Columbia Uni.
 12. Lipman, M. (1995). Thinking in Education. Cambridge: Cambridge University Press.
Сторінки 151-161

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/150/13-2020/106/14ChuhaiKvashchevska151-161.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.222957

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.