Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ЦЕ СЛІД ПАМ’ЯТАТИ. ЦЕ СЛІД ЗНАТИ! Ознайомлення з творами про Чорнобильську трагедію на уроках позакласного читання в різних класах загальноосвітньої школи

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

 

УДК

373.5.091.398:028.4:821.161.2-3

 

Автор статті 

Валерій Сиротенко, Анастасія Акритова

Назва статті

ЦЕ СЛІД ПАМ’ЯТАТИ. ЦЕ СЛІД ЗНАТИ!

Ознайомлення з творами про Чорнобильську трагедію на уроках позакласного читання в різних класах загальноосвітньої школи

Анотація

Об’єктом дослідження є художні та художньо-докуметальні твори, присвячені змалюванню подвигу пожежників, які першими почали вести боротьбу з атомною небезпекою, викликаною Чорнобильською катастрофою. Тексти підбиралися з урахуванням дидактико-емоційних можливостей учнів усіх трьох категорій сучасної загальноосвітньої школи: збірка оповідань Є. Гуцала «Діти Чорнобиля», повість О. Єсаулова «Мамо, а що це було?» (початкова школа), документальні повісті Л. Віриної «Тієї вогняної ночі», «Приборкувачі вогню» В. Трегубова, «Чорнобиль – трава гірка» Л. Даєна (для учнів середніх та старших класів).

Твори Є. Гуцала переважно сумовито-трагічного настрою, хоча й по-різному торкаються наслідків Чорнобильської катастрофи, що потребує різних методичних підходів під час їх розгляду. «Дитя від стронцію» – це душевний біль Мар’янки, яка розривається між любов’ю й ненавистю до вчительки-невістки (зачала дитя від загиблого від радіації брата Мар’янки Василя, що й примушує жінку зробити аборт) і бажанням самій народити хлопчика, схожого на брата. Тому й аналіз зосереджується на розгляді уривків, де  дівчинка дає волю вираженню своїх почуттів. «Різдвяне оповідання» – непростий шлях подолання душевної самотності, налаштованості на власну смерть, що характеризують світовідчуття чорнобильської сироти Катрусі, за яку борються дід Ілько та тітка Онися. З цього приводу увага школярів зосереджується на розкритті настроїв дівчинки та їхніх змін завдяки спілкуванню з близькими їй людьми.

Розгляд повісті О. Єсаулова «Мамо, а що це було?» зосереджується на виявленні негативних наслідків панування тоталітарної радянської системи, що позначилася й на характері дій усіх причетних до чорнобильської катастрофи. Цим обумовлено те, що для обговорення пропонуються фрагменти проблемно-дискусійного характеру.

Твори, рекомендовані для середніх та старших класів, мають ряд спільних і водночас індивідуальних ознак, що й обумовлює підходи до їхнього розгляду. Акцентується увага на темпоритмові хронологічного викладу подій до та після вибуху реактора, що дозволяє збагнути звичайність і винятковість перших пожежників, які повели боротьбу не лише з вогнем, а і збунтованим атомом. Пропонується для обговорення й те, у чому письменники вбачають причини вибуху. Шляхом постановки низки проблемних питань учні підводяться до усвідомлення, що відповідь на це питання знаходиться не стільки в науково-технологічній площині, скільки в морально-етичних якостях усіх, хто був причетний до ЧАЕС.  

Ключові слова

чорнобильська катастрофа; радіоактивне ураження; професійно-моральні якості пожежників; героїзм та самопожертва; тоталітарна безиціативність; трагічний пафос; ідеалізація; контраст; дискусія; проблемна ситуація та проблемне питання.

Список використаних джерел                                                               
 1. Буктрейлер до книжки Лідії Віриної «Тієї вогняної ночі» (Відео) (б.д.). Взято з https://www.hurtom.com/portal/10169/лідія-вірина-тієї-вогняної-ночі
 2. Виховна година «Мужність і біль Чорнобиля». (б.д.). Взято з http://zakinppo.org.ua/cinnisne-stavlennja-do-suspilstva-derzhavi/141-5-9-klasi14/1337-vihovna-godina-muzhnist-i-bil-chornobil
 3. Виховна годинаДень вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. (б.д.). Взято з https://naurok.com.ua/post/yak-provesti-urok-do-dnya-vshanuvannya-likvidatoriv-avari-na-chornobilskiy-aes
 4. Вірина, Л. (1989). Тієї вогняної ночі: Чорнобильська оповідь. Київ, Україна: Молодь.
 5. Гуцало, Є. (б.д.). Дитя від стронцію. Гуцало Є. Діти Чорнобиля: оповідання. (С. 78-92). Київ, Україна.
 6. Гуцало, Є. (б.д.). Діти Чорнобиля. Взято з https://www.pinterest.com/pin/299419075197144539/
 7. Гуцало, Є. (1995). Плач у мороку ночі. Діти Чорнобиля: оповідання. (С. 37-51). Київ, Україна.
 8. Гуцало, Є. (1995). Різдвяне оповідання. Діти Чорнобиля: оповідання. (С. 93-103). Київ, Україна.
 9. Гуцало Євген Пилипович (б.д.). Взято з https://uk.wikipedia.org/wiki/Гуцало_Євген_Пилипович
 10. Даєн, Л. (1988). Чорнобиль – трава гірка: док. повість. Київ, Україна: Веселка.
 11. Єсаулов, О. (2016). Мамо, а що це було: повість. Київ, Україна.
 12. Конторських, І. (б.д.). Зимову грозу зареєстрували в кількох областях України. Взято з https://expres.online/archive/news/2017/01/07/221694-zymovu-grozu-zareyestruvaly-kilkoh-oblastyah-ukrayiny
 13. Мужність і біль Чорнобиля: Повість-хроніка: Поеми. Вірші. (б.д.). Взято з http://memorial.4uth.gov.ua/chernobyl-tragedy-that-will-remain-in-our-
 14. Рекомендують діти. (б.д.). Взято з https://anyformatread.org/book/oleksandr-yesaulov-mamo-a-shcho-tse-bulo
 15. Різдвяне оповідання (б.д.). Взято з https://uk.wikipedia.org/wiki/Різдвяне_оповідання
 16. Твір-роздум на тему: «Ударив чорний дзвін...» (Чорнобильська трагедія і наша сучасність) (б.д.). Взято з https://academia.in.ua/навчальні-матеріали/твір-роздум-на-тему-«ударив-чорний-дзвін»-чорнобильська-трагедія-і-наша сучасність
 17. Трегубов, В. (1988). Приборкувачі вогню. Повість-хроніка. Мужність і біль Чорнобиля: Повість-хроніка. Поеми. Вірші. Київ, Україна: Молодь.
 18. Урок Чорнобиля: українські школярі знайомляться з трагедією «через емоції». (б.д.). Взято з https://www.dw.com/uk/урок-чорнобиля-українські-школярі-знайомляться-з-трагедією-через-емоції/a-14998922
 19. Чорнобиль в українській літературі (б.д.). Взято з https://www.radiosvoboda.org/a/874584.html
 20. Чорнобиль: що розповісти дітям? (б.д.). Взято з https://www.bbc.com/ukrainian/science/2013/04/130426_chornobyl_reaction_ko
References (Translated and Transliterated)
 1. Book trailer for Lydiia Virina’s book “That Fiery Night” (Video). (n.d.). Retrieved from https://www.hurtom.com/portal/10169/lidiya-viryna-tiiei-vognyanoi-nochi
 2. Educational class “Courage and pain of Chernobyl”. (n.d.). Retrieved from http://zakinppo.org.ua/cinnisne-stavlennja-do-suspilstva-derzhavi/141-5-9-klasi14/1337-vihovna-godina-muzhnist-i-bil-chornobil
 3. Educational class “Day of honoring the participants of the liquidation of the consequences of the Chernobyl accident”. (n.d.). Retrieved from https://naurok.com.ua/post/yak-provesti-urok-do-dnya-vshanuvannya-likvidatoriv-avari-na-chornobilskiy-aes
 4. Virina, L. (1989). That Fiery Night: The Chornobyl Short Story. Kyiv, Ukraine: Molod.
 5. Hutsalo, Ye. (n.d.). Child from strontium. Children of Chernobyl: a short story. (Pp. 78–92). Kyiv, Ukraine.
 6. Hutsalo, Ye. (n.d.). Children of Chernobyl. Retrieved from https://www.pinterest.com/pin/299419075197144539/
 7. Hutsalo, Ye. (1995). Crying in the darkness of the night. Children of Chernobyl: a short story. (Pp. 37–51). Kyiv, Ukraine.
 8. Hutsalo, Ye. (1995). Christmas story. Children of Chernobyl: a short story. (Pp. 93–103). Kyiv, Ukraine.
 9. Hutsalo Yevhen Pylypovych (n.d.). Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/Гуцало_Євген_Пилипович
 10. Daien, L. (1988). Chernobyl – bitter grass: doc. story. Kyiv, Ukraine: Rainbow.
 11. Yesaulov, O. (2016). Mom, what was it: a short story. Kyiv, Ukraine.
 12. Kontorskykh, I. (n.d.). The winter storm was registered in several regions of Ukraine. Retrieved from https://expres.online/archive/news/2017/01/07/221694-zymovu-grozu-zareyestruvaly-kilkoh-oblastyah-ukrayiny
 13. Courage and pain of Chernobyl: Chronicle: Poems. Poems. (n.d.). Retrieved from http://memorial.4uth.gov.ua/chernobyl-tragedy-that-will-remain-in-our-
 14. Recommended by children. (n.d.). Retrieved from https://anyformatread.org/book/oleksandr-yesaulov-mamo-a-shcho-tse-bulo
 15. Christmas story (n.d.). Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Christmas_story
 16. Essay-reflection on the topic: “The black bell struck ...” (Chornobyl tragedy and our present) (n.d.). Retrieved from https://academia.in.ua/навчальні-матеріали/твір-роздум-на-тему-«ударив-чорний-дзвін»-чорнобильська-трагедія-і-наша сучасність
 17. Trehubov, V. (1988). Firefighters. Story-chronicle. The Courage and Pain of Chernobyl: A Chronicle. Poems. Poems. Kyiv, Ukraine: Molod.
 18. Chernobyl lesson: Ukrainian schoolchildren get acquainted with the tragedy “through emotions”. (n.d.). Retrieved from https://www.dw.com/uk/урок-чорнобиля-українськи-школярі-знакомиляться-з-трагедіью-через-емоції/a-14998922
 19. Chernobyl in Ukrainian literature (n.d.). Retrieved from https://www.radiosvoboda.org/a/874584.html
 20. Chernobyl: what to tell children? (n.d.). Retrieved from https://www.bbc.com/ukrainian/science/2013/04/130426_chornobyl_reaction_ko
Сторінки 162-180

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/150/13-2020/105/15SyrotenkoAkrytova162-180.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.222959

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.