Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ БУДІВНИЦТВА В НІМЕЧЧИНІ (НА ПРИКЛАДІ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БЕРЛІНА)

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

 

УДК

378.147:624-057.4(430)

Автор статті 

Віта Григор’єва, Лариса Лисак

Назва статті

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ БУДІВНИЦТВА В НІМЕЧЧИНІ (НА ПРИКЛАДІ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БЕРЛІНА)

Анотація

 

У розвідці досліджено особливості підготовки фахівців із будівництва в закладах вищої технічної освіти на прикладі Технічного університету Берліна – одного з найбільших та всесвітньо відомих вишів Німеччини. Визначено, що освітні програми побудовані за модульним принципом; навчальні плани складаються з обов’язкових модулів, модулів за обов’язковим вибором, модулів за вільним вибором; студенти бакалавріату здобувають фахові знання вже на першому році навчання: усі модулі стосуються безпосередньо професійної підготовки; відсутність обов’язкових модулів дає можливість студентам магістратури формувати власну освітню траєкторію відповідно до обраної спеціалізації та індивідуальних пізнавальних потреб; до основних видів навчальних занять належать лекція, практичне заняття, туторій, семінар, колоквіум, практика, екскурсія, інтегроване навчальне заняття; формами підсумкового контролю є усний і письмовий іспити, іспит-портфоліо.

Ключові слова

Німеччина; технічний університет; професійна підготовка; фахівець із будівництва.

Список використаних джерел                                                               
 1. Бутовецкая, Э. М. (2003). Тенденции развития технических университетов в России и Германии (организационно-педагогический аспект). (Дис. канд. пед. наук) Казань, Российская Федерация: Казанский государственный технологический университет.
 2. Лукас, В. А. (2015). Германские вузы после Болонской реформы: новое и проверенное старое. Известия вузов. Горный журнал, 6, 113–120.
 3. Турчин, А. І. (2010). Система контролю й оцінювання навчальних досягнень студентів у ВНЗ Німеччини. Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка, 1, 182–188.
 4. Хмель, В. В. (2012). Образование: сущее и должное. Антропологічні виміри філософських досліджень, 2, 115–124.
 5. Technische Universität Berlin. (2013). Ordnung zur Regelung des allgemeinen Studien- und Prüfungsverfahrens (AllgStuPO). Взято з http://www.planen-bauen-umwelt.tu-berlin.de/fileadmin/f6/Studium_und_Lehre/Satzungen_usw/AllgStuPO_Ambl_mit_Berichtigung_140115.pdf
 6. CHE Ranking. Нochschulranking. Rankingergebnisse Bauingenieurwesen. Взято з https://ranking.zeit.de/che/de/rankingunion/show?esb=8&ab=3&hstyp=1&subfach=104#&left_f1=651&left_f2=23&left_f3=649&left_f4=654&left_f5=679&order=alpha&subfach=104
 7. KMK. (2004). Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungspunktsystemen und die Modularisierung von Studiengängen. Взято з https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2000/2000_09_15-Leistungspunktsysteme-Modularisierung.pdf
 8. BLK. (2002). Modularisierung in Hochschulen. Handreichung zur Modularisierung und Einführung von Bachelor- und Master-Studiengängen. Взято з https://edudoc.educa.ch/static/xd/2002/105.pdf
 9. Technische Universität Berlin. (2015). Neufassung der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen an der Fakultät VI - Planen Bauen Umwelt. Взято з https://www.planen-bauen-umwelt.tu-berlin.de/fileadmin/f6/Studieng_nge/02_StuPOs/BauIng_B_StuPO_150218_inkl._1._u_2._Aend_180827.pdf
 10. Technische Universität Berlin. (2008). Studienordnung für den Bachelorstudiegang Bauingenieurwesen an der Fakultät VI - Planen Bauen Umwelt. Взято з https://www.planen-bauen-umwelt.tu-berlin.de/fileadmin/f6/Studiengaenge/02_StuPOs/BauIng_B_StuPO_081217.pdf
 11. Technische Universität Berlin. Zahlen & Fakten. Взято з https://www.tu.berlin/ueber-die-tu-berlin/profil/tu-berlin-in-zahlen/
References (Translated and Transliterated)
 1. Butovetskaya, E. M. (2003). Development trends of technical universities in Russia and Germany (organizational and pedagogical aspect). (Thesis of Pedagogy PhD in Pedagogy). Kazan, the Russian Federation: Kazanskiy gosudarstvennyy tekhnologicheskiy universitet.
 2. Luкas, V. A. (2015). German universities after the Bologna reform: new and proven old. Proceedings of universities. Izvestiya vuzov. Gornyy zhurnal, 6, 113–120.
 3. 3.Turchin, A. I. (2010). Student checkup and assessment system in German universities. Naukovi zapysky TNPU im. V. Hnatiuka. Seriia. Pedahohika, 1, 182–188.
 4. Khmel, V. V. (2012). Education: existing and justice. Antropolohichni vymiry filosofskykh doslidzhen, 2, 115–124.
 5. The Technical University of Berlin. (2013). Regulations of the learning process and taking exam procedures (AllgStuPO). Retrieved from http://www.planen-bauen-umwelt.tu-berlin.de/fileadmin/f6/Studium_und_Lehre/Satzungen_usw/AllgStuPO_Ambl_mit_Berichtigung_140115.pdf
 6. Ranking of places of higher education. Ranking results of Civil engineering. [Online]. Retrieved from https://ranking.zeit.de/che/de/rankingunion/show?esb=8&ab=3&hstyp=1&subfach=104#&left_f1=651&left_f2=23&left_f3=649&left_f4=654&left_f5=679&order=alpha&subfach=104
 7. Conference of Ministers of Education (2004). Framework specifications for the introduction of credit point system and the modularization of academic programs. Retrieved from https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffnahmungen_beschluesse/2000/2000_09_15-Leistungspunktsysteme-Modularisierung.pdf
 8. Federal-State Commission (2002). Modularization in universities. Handout for the modularization and introduction of Bachelor and Master courses. Retrieved from https://edudoc.educa.ch/static/xd/2002/105.pdf
 9. The Technical University of Berlin. (2015). New version of the study and examination regulations for the bachelor's degree in civil engineering at Faculty VI - Planning, Building, Environment. Retrieved from https://www.planen-bauen-umwelt.tu-berlin.de/fileadmin/f6/Studieng_nge/02_StuPOs/BauIng_B_StuPO_150218_inkl._1._u_2._Aend_180827.pdf
 10. The Technical University of Berlin. (2008). Study regulations for the bachelor's degree in civil engineering at Faculty VI - Planning, Building, Environment. Retrieved from https://www.planen-bauen-umwelt.tu-berlin.de/fileadmin/f6/Studiengaenge/02_StuPOs/BauIng_B_StuPO_081217.pdf
 11. The Technical University of Berlin. Numbers and facts. [Online]. Retrieved from https://www.tu.berlin/ueber-die-tu-berlin/profil/tu-berlin-in-zahlen/
Сторінки 181-194

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/150/13-2020/112/16Hryhorieva181-194.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.223098

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.