Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦЯ ІЗ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

 

УДК

373.3/5.091.12:796.071.4:316.77

Автор статті 

Ігор Мельник

Назва статті

СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦЯ ІЗ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Анотація

У статті сформульовано основну мету професійної освіти на сучасному етапі розвитку українського суспільства. Узагальнено погляди вчених на розуміння соціальної та комунікативної компетентностей. Розкрито зміст понять: «соціальна компетентність», «комунікативна компетентність», «соціально-комунікативна компетентність». У статті обґрунтовано місце та роль соціально-комунікативної компетентності у структурі професійної підготовки майбутнього фахівця із фізичного виховання. З’ясовано специфіку та представлено зв’язок між поняттями соціальної та комунікативної компетентностей. Встановлено, що категорія соціально-комунікативної компетентності має інтегральний характер і складає підґрунтя наукового аналізу процесу формування компетентностей майбутніх фахівців із фізичного виховання. Обґрунтовано необхідність формування соціально-комунікативної компетентності в процесі фахової підготовки.

Ключові слова

професійна освіта; соціально-комунікативна компетентність; фізичне виховання.

Список використаних джерел                                                               
 1. Бальсевич, В. (2003). Спортивно-ориентированное физическое воспитание; образовательный и социальный аспекты. Теория и практика физической культуры, 5, 19 – 22.
 2. Белл,Р. (1980). Социолингвистика: цели, методы, проблемы. Москва, Российская Федерация: Международные отношения.
 3. Бориснев,С. (2003). Социология коммуникации. Москва, Российская Федерация: ЮНИТИ-ДАНА.
 4. Зимняя,И. (2004). Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Взято з http: // old.vvsu.ru/dap/development_program/files/zimnya.pdf.
 5. Каландаров,К. (1998). Управление общественным сознанием. Роль коммуникативных процессов. Москва, Российская Федерация: Монолит.
 6. Найн,А. (2012). Компетентностный подход в образовании как основа качественной подготовки специалистов физической культуры. Челябинск, Российская Федерация: Изд-во Уральская академия.
 7. Селевко,Г. (2003). Компетентности и их классификация. Народное образование, 4, 138–144.
 8. Федоренко,Ю. (2002). Комунікативна компетенція як найважливіший елемент успішного спілкування. Рідна школа, 1, 63–65.
References (Translated and Transliterated)
 1. Balsevich, V. (2003). Sports-oriented physical education; educational and social aspects. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury, 5, 19–22.
 2. Bell, R. (1980). Sociolinguistics: goals, methods, and problems. Moscow, the Russian Federation: Mezhdunarodnye otnosheniya.
 3. Borisnev, S. (2003). Sociology of communication. Moscow, the Russian Federation: UNITI-DANA.
 4. Zimnyaya, I. (2004). Key competencies as a result-based basis of the competency approach in education. Retrieved from http://old.vvsu.ru/dap/development_program/files/zimnya.pdf.
 5. Kalandarov, K. (1998). Management of public consciousness. The role of communicative processes. Moscow, the Russian Federation: Monolit.
 6. Nayn, A. (2012). Competence-based approach in education as a basis for quality training of physical culture specialists. Chelyabinsk, the Russian Federation: Ural Academy Publishing House.
 7. Selevko, G. (2003). Competences and their classification. Narodnoe obrazovanie, 4, 138–144.
 8. Fedorenko, Yu. (2002). Communicative competence as the most important element of successful communication. Ridna shkola, 1, 63– 65.
Сторінки 195-205

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/150/13-2020/108/17Melnyk195-205.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.223100

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.