Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ: «ДЕМОКРАТИЧНА КУЛЬТУРА» ТА «КУЛЬТУРА ДЕМОКРАТІЇ» В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

 

УДК

371.134-057.875:371.132:005.591.6

Автор статті 

Ольга Головко

Назва статті

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ: «ДЕМОКРАТИЧНА КУЛЬТУРА» ТА «КУЛЬТУРА ДЕМОКРАТІЇ» В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ

Анотація

У статті подано компаративний аналіз понять: «демократична культура» та «культура демократії» в контексті підготовки майбутніх менеджерів освіти, бо в сучасній педагогічній науці наявна певна неузгодженість у визначенні цих понять. Актуальність порушеної проблеми доводить той факт, що на сьогодні в Україні відбуваються процеси демократизації в усіх сферах суспільного життя, зокрема й у сфері освіти. Автором проаналізовано визначення поняття «культура», представлені в дослідженнях із філософії, соціології, культурології, педагогіки. З’ясовано, що культура в сучасному науковому дискурсі розглядається у вузькому та широкому значеннях. Доведено, що в контексті підготовки майбутніх менеджерів освіти більш доцільним є використання поняття «демократична культура», що передбачає набуття особистісного сенсу через формування знань, умінь, ставлень, уявлень, цінностей, готовність залучатися до вирішення актуальних суспільних проблем.

Ключові слова

менеджери освіти; демократична культура; культура демократії; демократизація; демократична компетентність.

Список використаних джерел                                                               
 1. Андрущенко,В. (2014). Демократична культура особистості: проблема формування. Вісник Інституту розвитку дитини. Серія: Філософія, педагогіка, психологія, 32, 5–9. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2014_32_2
 2. Герчанівська,П. Е. (2015). Культурологія: термінологічний словник. Київ, Україна: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.
 3. Гончаренко,С. (1997). Український педагогічний словник. Київ, Україна: Либідь.
 4. Горлач,М., Кремень, В., Рибалко, В. (Ред.). (2000). Філософія: підручник. Харків, Україна: Консум.
 5. Закон України про освіту. № 2145-19. (2017, 5 вересня). Взято з http://zakonrada.gov.ua/laws/show/2145-19
 6. Зубок,Ю. А., Чупров, В. И. (Ред.). (2008). Социология молодёжи: энциклопедический словарь. Москва, Российская Федерация : Academia.
 7. Клепко,С. Ф. (2008). Чи сприяє система освіти України розвитку культури демократії. DRAFT, 7, 1–
 8. Королюк,С. (2018). Які компетентності варто розвивати керівнику нової української школи. Імідж сучасного педагога, 4(181), 5–9. DOI: 10.33272/2522-9729-2018-4 (181)-5-9
 9. Латигіна,Н. А. (2011). Цінності та ідеали демократії. Гілея: науковий вісник, 50, 654−661.
 10. Побожій,С. І. (Укл.). (2014). Історія української культури: словник термінів та понять. Суми, Україна: ДВНЗ «УАБС НБУ».
 11. Meyer-Bisch, P. (Ed.). (1995). Culture of democracy: a challenge for schools. Vendôme, France: UNESCO Publishing.
 12. Reference Framework of Competences for Democratic Culture. (2018). Council of Europe. Retrieved from https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture
References (Translated and Transliterated)
 1. Andrushchenko, (2014). Democratic culture of a personality: the problem of development. Visnyk instytutu rozvytku dytyny. Seriia: Filisofiia, pedahohika, psykholohiia, 32, 5–9. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2014_32_2
 2. Herchanivska, P. E. (2015). Culture Studies: dictionary of terms. Kyiv, Ukraine: Natsionalna akademiia kerivnykh kadriv kultury i mystetstv.
 3. Honcharenko, S. (1997). Ukrainian pedagogical dictionary. Kyiv, Ukraine: Lybid.
 4. Horlach, M., Kremen, V., & Rybalko, V. (Eds.). (2000). Philosophy: a textbook. Kharkiv, Ukraine: Konsum.
 5. Law of Ukraine on Education. № 2145-19. (2017, September 5). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
 6. Zubok, A., Chuprov, V. I. (Eds.). (2008). Sociology of youth: encyclopedic dictionary. Moscow, the Russian Federation: Academia.
 7. Klepko, S. F. (2008). Does the system of education in Ukraine contribute to developing the democracy? DRAFT, 7, 1–
 8. Koroliuk, S. (2018). Which competences of the director of new Ukrainian school should be developed. Imidzh suchasnoho pedahoha, 4(181), 5–9. DOI: 10.33272/2522-9729-2018-4 (181)-5-9
 9. Latyhina, N. A. (2011). Values and ideals of democracy. Hileia: naukovyi visnyk, 50, 654−661.
 10. Pobozhii, S. I. (2014). History of Ukrainian culture: dictionary of terms and concepts. Sumy, Ukraine: DVNZ “UABS NBU”.
 11. Meyer-Bisch, P. (Ed.). (1995). Culture of democracy: a challenge for schools. Vendôme, France: UNESCO Publishing.
 12. Reference Framework of Competences for Democratic Culture. (2018). Council of Europe. Retrieved from https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture.
Сторінки 206-216

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/150/13-2020/109/18Holovko206-216.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.223143

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.