Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ПРАВОВА ОСВІТА ОФІЦЕРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ СРСР ТА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ: ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

 

УДК

37.01/09:009:340

Автор статті 

Наталія Черниш

Назва статті

ПРАВОВА ОСВІТА ОФІЦЕРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ СРСР ТА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ: ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті висвітлено погляди дослідників із різних галузей наукового знання на визначення поняття правової освіти, правової просвіти, правового виховання, правової соціалізації тощо. Уточнено поняття, пов’язані з організацією правової освіти офіцерів у вищих військових навчальних закладах СРСР та незалежної України. Проаналізовано зміст найважливіших нормативно-правових актів досліджуваного періоду. Встановлено, що в дослідженнях сучасників, присвячених проблематиці формування правосвідомості особи, поряд із поняттям правової освіти (або замість нього) згадується цілий ряд інших термінів. Виявлено, що деякі автори у своїх працях ототожнюють правову освіту з правовим вихованням, інші – із правовою просвітою та правовою соціалізацією, а також послуговуються закріпленими в нормативних актах визначеннями правової освіти. У статті також сформульовано дефініцію правової освіти з погляду педагогічної теорії.

Ключові слова

правова освіта; правове виховання; офіцер; правова культура; військова освіта.

Список використаних джерел                                                               
 1. Аграновская, Е. В. (1988). Правовая культура и обеспечение прав личности. Москва, Российская Федерация: Наука.
 2. Андрусишин, Р. М. (2016). Прaвoве виховання прaцiвникiв ОВС: теoретикo-правовий вимiр(Дис… д-ра юрид. Наук). Львів, Україна: Національний університет «Львівська політехніка».
 3. Висоцька, Л. В. (2016). Правова освіта: проблематизація питання поняттєво-категоріального апарату. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 137, 99–102.
 4. Голик, М.М. (2001). Формування вищої військової освіти в Україні (1992–1998 рр.). (Дис… канд. пед. Наук). Львів, Україна: Львівський університет.
 5. Головко, Н. І. (2007). Правова педагогіка: навч. посіб. Київ, Україна: МАУП.
 6. Гончаренко, С. У. (2008). Освіта. Енциклопедія освіти. Київ, Україна: Юрінком Інтер.
 7. Інформаційне агентство Міністерства оборони України. (2019). Під час цьогорічної вступної кампанії конкурс на окремі військові спеціальності перевищував 4 особи на місце. Взято з https://armyinform.com.ua/2019/09/pid-chas-czogorichnoyi-vstupnoyi-kampaniyi-konkurs-na-okremi-vijskovi-speczialnosti-perevyshhuvav-4-osoby-na-miscze .
 8. Кириленко, В. І. (2010) Правова робота в Збройних Силах України. Київ, Україна: РВЦ «Військовий інститут».
 9. Коваленко, Д. В. (2006). Педагогічні основи етико-правової підготовки майбутнього офіцера в умовах вищого військового навчального закладу. Взято з http://library. uipa.kharkov.ua/library.
 10. Кузь, Ю. (2008). Формування правової культури військовослужбовців як складова навчально-виховного процесу у ВНЗ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 2, 37.
 11. Мандельштам, Ю. И. (1956). Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. Москва.
 12. Сірий, С. В. і Кожедуб, О. В. (2013). Особливості застосування педагогічних технологій правового виховання військовослужбовців Збройних Сил України. Вісник Національного університету оборони України, 2, 131–135.
 13. Скуріхін, С. М. (2011). Форми правового виховання офіцерського складу Збройних Сил України.Юридична наука, 4-5, 214–224.
 14. Скуріхін, С. М. і Скурихин, С. Н. (2012). Правова соціалізація військовослужбовців та її особливості. Матеріали Міжнародної наук. конф. проф.-викл. складу «Правове життя сучасної України». (С. 143–145). Одеса: Націон. ун-т «Одеська юридична академія».
 15. Сливин, Т. С. (2008). Педагогическая концепция правовой подготовки слушателей и курсантов в высших военно-учебных заведениях Вооруженных сил Российской Федерации. (Дис… д-ра пед. Наук). Москва, Российская Федерация: Военный университет.
 16. Топчій, О. В. (2016). Правова освіта VS правова просвіта. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Pedagogical Sciences, 2, 18–
 17. Федоренко, В. В. (2016). Військово-правове виховання військовослужбовців Збройних Сил України: соціально-філософський аналіз. (Дис… канд. філос. наук). Житомир, Україна: ЖДУ імені Івана Франка.
 18. Фіцула, М. М. (2008). Педагогіка: навч. пос. для студ. вищ. пед. закл. освіти. 3-тє вид., перероб. і доп.Тернопіль, Україна: Навчальна книга–Богдан.
 19. Черниш, Н. А. і Ільченко, О. Ю. (2020). Правова освіта офіцерів та її основні категорії у дослідженнях сучасників.Сучасні світові тенденції розвитку науки та інформаційних технологій, 31–34.
 20. Шаталова, О. Г., & Бараш, Ю. Н. (2008). Розвиток системи вищої військової освіти України. Стратегічні пріоритети, 3, 202–207.
 21. Шемшученко, Ю. С. (1998). Юридична енциклопедія: в 6 т. Київ, Україна: Укр. енцикл.
References (Translated and Transliterated)
 1. Ahranovskaya, E. V. (1988). Legal culture and ensuring individual rights. Moscow, the Russian Federation:
 2. Andrusyshyn, R. M. (2016) Legal education of police officers: theoretical and legal dimension (Doctoral dissertation). Lviv, Ukraine: Natsionalnyi universytet “Lvivska politekhnika”.
 3. Vysotska, V. (2016). Legal education: problematization of the conceptual and categorical apparatus. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky, 137, 99–102.
 4. Holyk, M. M. (2000). Formation of higher military education in Ukraine (1992–1998). (Doctoral dissertation). Lviv, Ukraine: Lvivskyi
 5. Holovko, N. I. (2007). Legal pedagogy: textbook. Kyiv, Ukraine: MAUP.
 6. Honcharenko, S. U. (2008). Encyclopedia of Education. Kyiv, Ukraine: Yurinkom Inter.
 7. Information agency of the Ministry of Defence of Ukraine. (2019). During this year's introductory campaign, the competition for certain military specialties exceeded 4 people per place from https://armyinform.com.ua/2019/09/pid-chas-czogorichnoyi-vstupnoyi-kampaniyi-konkurs-na-okremi-vijskovi-speczialnosti-perevyshhuvav-4-osoby-na-miscze .
 8. Kyrylenko, V. I. (2010) Legal work in the Armed Forces of Ukraine. Kyiv, Ukraine: RVTS “Viiskovyi instytut”.
 9. Kovalenko, D. V. (2006). Pedagogical bases of ethical and legal training of the future officer in the conditions of the higher military educational institution. Retrieved from http://library. uipa.kharkov.ua/library.
 10. Kuz,Y.  (2008). Development of the legal culture of servicemen as a component of the educational process in universities. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriya: pedahohika, 2, 37.
 11. Mandelshtam, Yu. Y. (1956). Collection of laws of the USSR and decrees of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR. Moscow.
 12. Siryi, V. & Kozhedub, O. V. (2013). Peculiarities of application of pedagogical technologies of legal education of servicemen of the Armed Forces of Ukraine. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy, 2, 131–135.
 13. Skurikhin, S. M. (2011). Forms of legal education of officers of the Armed Forces of Ukraine. Yurydychna nauka, 4-5, 214–
 14. Skurikhin, S. M. & Skurykhyn, S. N. (2012). Legal socialization of servicemen and its features. Proceedings from Mizhnarodnoyi nauk. konf. prof.-vykl. skladu «Pravove zhyttya suchasnoi Ukrainy». (Pp. 143–145). Odesa: Natsion. un-t «Odeska yurydychna akademiia».
 15. Slivin, T. S. (2008). Pedagogical concept of legal training of students and cadets in higher military educational institutions of the Armed Forces of the Russian Federation. (Doctoral dissertation). Moscow, the Russian Federation: Voennyy universitet.
 16. Topchiy, V. (2016). Legal education VS legal enlightment. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Pedagogical Sciences, 2, 18–25.
 17. Fedorenko, V. (2016). Military-legal education of servicemen of the Armed Forces of Ukraine: socio-philosophical analysis (Doctoral dissertation). Zhytomyr, Ukraine; ZHDU imeni Ivana Franka.
 18. Fitsula, M. (2008). Pedagogy: textbook for students. Ternopil, Ukraine: Navchalna knyha – Bohdan.
 19. Chernysh, N. A. & Ilchenko, O. Yu. (2020). Legal education of officers and its main categories in the research of contemporaries. Suchasni svitovi tendentsii rozvytku nauky ta informatsiinykh tekhnolohii, 31–
 20. Shatalova, O. H. & Barash, Yu. N. (2008). Development of the system of higher military education of Ukraine. Stratehichni priorytety, 3, 202–
 21. Shemshuchenko, S. (1998). Legal encyclopedia: in 6 vols. Kyiv, Ukraine: Ukr. entsyklopediia.
Сторінки 217-227

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/150/13-2020/110/19Chernysh217-227.pdfhttp://pptma.dn.ua/index.php/files/150/13-2020/110/19Chernysh217-227.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.223144

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.