Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАГІСТРАНТІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

 

УДК

378.137:016

Автор статті 

Вей Лімін

Назва статті

РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАГІСТРАНТІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Анотація

Стаття розкриває рівні сформованості творчої самореалізації магістрантів музичного мистецтва в педагогічних університетах, а саме: високий, середній та низький. За результатами констатувального етапу експериментального дослідження, що здійснювалось у процесі навчальної роботи, узагальнені характеристики окремих груп магістрантів, проведено оцінювання їх готовності до творчої самореалізації в практичній діяльності з учнями. У ході діагностичного оцінювання зафіксовані рівні методичних знань магістрантів музичного мистецтва щодо проведення вокально-хорової роботи з учнями, використання сучасних інноваційних педагогічних технологій, творчий підхід до розв’язання навчальних завдань, а також  творче самовиявлення в організації самостійної навчальної діяльності з використанням комп’ютерних технологій.

Ключові слова

магістранти музичного мистецтва; творча самореалізація; рівні сформованості; діагностичне оцінювання; сучасні інноваційні педагогічні технології.  

Список використаних джерел                                                               
  1. Єременко, О. В. (2011). Основи магістерської підготовки (теорія і практика реалізації в системі музично-педагогічної освіти). Суми, Україна: СумДПУ.
  2. Зайцева, А. В. (2005). Педагогічні умови реалізації творчого потенціалу майбутніх учителів музики у процесі виконавської діяльності. Науковий часопис. НПУ ім. М.П. Драгоманова, серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики, 4(14), 153–158.
  3. Гаврілова,Л. (2016). Оновлення методів музичного виховання в професійній підготовці майбутніх учителів музики в контексті інформатизації сучасної мистецької освіти. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 4, 14–24.
  4. Кузьмина,Н. В. (2001). Акмеологическая теория повышения качества подготовки специалистов образования. Москва, Российская Федерация: ИЦПКПС.
References (Translated and Transliterated)
  1. Yeremenko, О. V. (2011). Fundamentals of master's training (theory and practice of implementation in the system of music and pedagogical education). Sumy, Ukraine: SumDPU.
  2. Zaitseva, А. V. (2005). Pedagogical conditions for the realization of the creative potential of future music teachers in the process of performing. Naukovyi chasopys. NPU im. M.P. Drahomanova, seriya 16. Tvorcha osobystist uchytelia: problemy teoriyi i praktyky, 4(14), 153–158.
  3. Havrilova, L. (2016). Updating methods of music education in the professional training of future music teachers in the context of informatization of modern art education. Profesionalizm pedahoha: teoretychni y metodychni aspekty, 4, 14–24.
  4. Kuzmina, N. V. (2001). Acmeological theory of improving the quality of training of education specialists. Мoscow, the Russian Federation: ITsPKPS.
Сторінки 228-236

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/150/13-2020/114/20WeiLimin228-236.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.223145

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.