Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

СТАН СФОРМОВАНОСТІ ТЕМБРАЛЬНОГО СЛУХУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

 

УДК 17.036.1:378.011.3
Автор статті 

Пен Сіює

Назва статті

СТАН СФОРМОВАНОСТІ ТЕМБРАЛЬНОГО СЛУХУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Анотація

Стаття присвячена питанням ефективного формування тембрального слуху майбутніх учителів музичного мистецтва та розробки завдань проведення цього експерименту. Схарактеризовано структурні компоненти тембрального слуху майбутніх учителів музичного мистецтва: пізнавально-інформаційний; когнітивно-операційний; оцінно-емпатійний; результативно-діяльнісний. Розроблено та проаналізовано рівні сформованості означеного феномена (незадовільний, низький, середній, високий), відображено структурні компоненти досліджуваного явища. Для визначення реального стану сформованості тембрального слуху майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі інструментального навчання було проведено педагогічне діагностування досліджуваного явища в межах навчального процесу закладів вищої освіти за спеціальністю «Музичне мистецтво».

Ключові слова

тембральний слух; майбутні вчителі музичного мистецтва; інструментальне навчання; компонентна структура.

Список використаних джерел                                                               
 1. Гарбузов, Н.А. (1955). Зонная природа динамического слуха. Москва, Российская Федерация: Гос. муз. изд-во.
 2. Дермельова, Н., Ночовка, О. (2019). Трансформація змісту професійної підготовки майбутнього вчителя музики початкової школи в контексті реформи Нової української школи. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 9, 185–194. DOI: https://doi.org/10.31865/2414-9292.9.2019.174551
 3. Назайкинский, Е.В. (1988). Звуковой мир музыки. Москва, Российская Федерация: Музыка.
 4. Кирнарская,Д. К., Киященко, Н. И., Тарасова, К. В. (2003). Психология музыкальной деятельности: Теория и практика. Г. М. Цыпин (ред.) Москва, Российская Федерация: Издательский центр «Академия».
 5. Сибірякова-Хіхловська,М. І. (2007). Формування досвіду сприйняття поліфонії у майбутніх учителів музики. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Київ, Україна: Київ. нац. ун-т культури і мистецтв.
 6. Теплов, Б. М. (1985). Психологія музичних здібностей. Москва, Российская Федерация: Педагогіка.
 7. Olson Harry, F. (1967). Music, Physics and Engineering. Dover Publications, 248–251.
References (Translated and Transliterated)
 1. Harbuzov, N.A. (1955). Zonal nature of dynamic hearing. Moscow, the Russian Fedration: Gos. muz. izd-vo.
 2. Dermelova, N., Nochovka, O. (2019). Transformation of the content of professional training of future primary school music teachers in the context of the reform of the New Ukrainian School. Profesionalizm pedahoha: teoretychni y metodychni aspekty, 9, 185–194. DOI: https://doi.org/10.31865/2414-9292.9.2019.174551
 3. Nazaykinskiy, Ye.V. (1988). The sound world of music. Moscow, the Russian Fedration: Muzyka.
 4. Kirnarskaya,D.K., Kiyashchenko, N. I., & Tarasova, K. V. (2003). Psychology of musical activity: Theory and practice. G. M. Tsypin (ed.). Moscow, the Russian Fedration: Izdatelskiy tsentr «Akademiya».
 5. Sybiriakova-Khikhlovska, M. I. (2007). Formation of experience of perception of polyphony at future teachers of music. (Extended abstract of PhD dissertation). Kyiv, Ukraine: Kyyiv. nats. un-t kultury i mystetstv.
 6. Teplov, B.M. (1985). Psychology of musical abilities. Moscow, the Russian Fedration: Pedahohika.
 7. Olson Harry, F. (1967). Music, Physics and Engineering. Dover Publications, 248–251.
Сторінки 237-244

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/150/13-2020/111/21PenSiuje237-244.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.223146

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.