Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ОРГАНІЗАЦІЙНО-КОГНІТИВНИЙ ЕТАП ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ТВОРЧО-ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ЗІ ШКІЛЬНИМИ КОЛЕКТИВАМИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

 

УДК 378.137:016.374      
Автор статті 

Ван Хайлун

Назва статті

ОРГАНІЗАЦІЙНО-КОГНІТИВНИЙ ЕТАП ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ТВОРЧО-ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ЗІ ШКІЛЬНИМИ КОЛЕКТИВАМИ

Анотація

Стаття розкриває особливості проведення організаційно-когнітивного етапу формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до творчо-інтерпретаційної роботи з учнями. Навчальна робота сконцентрована на позаурочній вокально-хоровій роботі та самостійній навчальній роботі з використанням засобів мультимедіа. У методичній роботі з формування готовності студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів до творчо-інтерпретаційної роботи з учнями впроваджені авторські методи, а саме: «Творча уява у створенні інтерпретації музичного твору», метод створення інтерпретаційного колажу, метод альтернативного пошуку конструктивно-технологічних рішень тощо.
Ключові слова

майбутні вчителі музичного мистецтва; готовність до творчо-інтерпретаційної роботи з учнями; організаційно-когнітивний етап; засоби мультимедіа; методи; вокально-хорова робота.

Список використаних джерел                                                               
  1. Вей Лімін (2016). Культурологічні особливості співацького навчання майбутніх учителів музики. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 3, 86–96.
  2. Гаврілова, Л., Федоришин, В. (2017). Проблема формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами комп’ютерних технологій у теорії вітчизняної мистецької освіти. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 5(1), 213–225.
  3. Ігнатенко, Г. (1997). Професійна педагогіка: навчальний посібник. Київ, Україна.
  4. Крицький, В. М. (2004). Формування художньо та дидактично доцільних знань у процесі роботи з музичними творами. Метод. рекомендації. Ніжин, Україна: НДПУ ім. М. Гоголя.
  5. Полозов, С. П. (2002). Обучающие компьютерные технологии и музыкальное образованиe. Саратов, Российская Федерация: Изд-во Сарат. ун-та.
References (Translated and Transliterated)
  1. Wei Liming (2016). Cultural features of singing training of future music teachers. Profesionalizm pedahoha: teoretychni y metodychni aspekty, 3, 86–96.
  2. Havrilova, L. & Fedoryshyn, V. (2017). The problem of developing professional competence of future music teachers by means of computer technologies in the theory of native art education. Profesionalizm pedahoha: teoretychni y metodychni aspekty, 5(1), 213–225.
  3. Ihnatenko, H. (1997). Professional Pedagogics. Kyiv, Ukraine.
  4. Krytskyi, V. M. (2004). Formation of artistically and didactically expedient knowledge in the process of working with musical works: Nizhyn, Ukraine: NDPU im. M. Hoholia.
  5. Polozov, S. P. (2002). Teaching Computer Technology and Music Education. Saratov, the Russian Federation: Izd-vo Sarat. un-ta.
Сторінки 245-254

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/150/13-2020/113/22WanXailun245-254.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.223147

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.