Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

СПОНУКАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИЙ НАПРЯМ ФОРМУВАННЯ АКМЕОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

 

УДК 378.016:78.159.954     
Автор статті 

Чжан Чун

Назва статті

СПОНУКАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИЙ НАПРЯМ ФОРМУВАННЯ АКМЕОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Анотація

У статті окресленні основні позиції спонукально-пізнавального етапу формування акмеологічної культури студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів. Охарактеризована експериментальна методика формування означеного феномена, яка спрямована на творче вдосконалення майбутніх учителів музичного мистецтва. Експериментальна методика охоплювала формування мотиваційної спрямованості студентів на досягнення успіху в співацькій діяльності. Навчальним полем для впровадження експериментальної методики слугували дисципліни з фахової підготовки студентів факультетів мистецтв, а саме: «Акмеологія мистецької освіти», «Хоровий клас», «Практикум роботи з хором».

Ключові слова

акмеологічна культура, спонукально-пізнавальний напрям, майбутні вчителі музичного мистецтва, експериментальна методика, мотиваційна спрямованість.

Список використаних джерел                                                               
  1. Гаврілова, Л. (2016). Оновлення методів музичного виховання в професійній підготовці майбутніх учителів музики в контексті інформатизації сучасної мистецької освіти. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 4, 14–24.
  2. Деркач, А. А. Кузьмина, Н. В. (1993). Акмеология: Пути достижения вершин профессионализма. Москва: Луч.
  3. Козир, А. В. (2007). Акмеологічний підхід до формування професійної майстерності викладачів мистецьких дисциплін. Художньо-освітній простір України в контексті новітньої історії: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конференції. Київ: «Видавничий Дім Дмитра Бураго», 210-214.
  4. Муцмахер, В. И. (1988). Формирование професионально значимых качеств личности будущего учителя музыки. Москва: МГПИ.
References (Translated and Transliterated)
  1. Havrilova, L. (2016). Updating methods of music education in the professional training of future music teachers in the context of informatization of modern art education. Teacher professionalism: theoretical and methodological aspects, 4, 14–24.
  2. Derkach, A. A. & Kuzmina, N. V. (1993). Acmeology: Ways to reach the top of professionalism. Moscow: Luch.
  3. Kozyr, A. W. (2007). Acmeological approach to the formation of professional skills of teachers of art disciplines. Art and educational space of Ukraine in the context of modern history: Coll. materials All-Ukrainian scientific-practical conference. Kyiv: Dmytro Burago Publishing House, 210-214.
  4. Mutzmacher, V. I. (1988). Formation of professionally significant personality traits of a future music teacher. Moscow: MGPI.
Сторінки 255-262

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/index.php/files/150/13-2020/115/23ZhangChun255-262.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.223148

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.