Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ НА УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 373.5.016:811.112.2
Автор статті 

Олена Бескорса, Діана Акопова

Назва статті ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ НА УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Анотація

Стаття присвячена визначенню ролі проектного методу на уроках німецької мови в початковій школі. Схарактеризовано основні типи проектів, серед яких ігрові, дослідницькі та творчі. Наведено приклади завдань до кожного типу за сучасними підручниками німецької мови для початкової школи. Зазначено, що використання методу проектів у навчанні іноземної мови дозволяє вирішити цілу низку завдань, зокрема підвищення рівня пізнавальної активності, ролі самостійної роботи, індивідуальної та колективної відповідальності за виконану роботу

Ключові слова

проект, метод, творчий проект, дослідницький проект, творчий проект, німецька мова, початкова школа, активізація пізнавальної діяльності.

Список використаних джерел                                                               
  1. Горбач Л. Проектна робота. Німецька мова / Л. Горбач. – К. : Шкільний світ, – 2008 р. – 128 с.
  2. Довгаль Н. Проектна робота на уроках німецької мови в початковій школі / Н. О.Довгаль// Німецька мова в школі. – 2010. –№ 7. – С. 8-9 .
  3. Зимняя И. Проектная методика обучения английскому языку / И. А. Зимняя, Т. И. Сахарова // Иностранные языки в школе. – 1991. – №3. – С. 9-15.
  4. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: науково-методичний посібник / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К. : Видавництво А.С.К., 2004. – 193 с.
  5. Скоропад Я. Німецька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням німецької мови : підручник для 2 класу / Я. М. Скоропад. – Львів : Світ, 2012. – 160 с.
References (Translated and Transliterated)
  1. Hornach L. Project Work. The German Language / L. Horbach. – K. : Shkilnyi Svit, – 2008. – 128 p. (in Ukrainian)
  2. Dovhal N. Project Work at the German Language Lessons at Primary School / N.O. Dovhal // The German Language at School. – 2010. – № 7. – (in Ukrainian)
  3. Zimniaia I. The Project Methodology of The English Language Teaching / I.A. Zimniaia, T.I. Sakharova // Foreign Languages at School. –
  4. Pometun O. The Modern Lesson. Interactive Learnung Technologies : Scientific and Methodological Book / O.I. Pometun, L.V. Pyrozhchenko. – K. : A.S.K., 2004. – 193p. (in Ukrainian)
  5. Skoropad Ya. The German Language for Specialized Schools with Advanced Study of the German Language : Textnook for the Second Form / Ya.M. Skoropad. – Lviv : Svit, 2012. – 160 p. (in Ukrainian)
Сторінки 154-159

ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.