Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.147:[373.3.011.3-051:81'243]

Автор статті 

Ольга Хващевська

Назва статті

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Анотація

У статті розглянуто питання підготовки студентів до впровадження педагогічних технологій навчання. Визначено особливості підготовки вчителя іноземної мови. Проаналізовано зміст підготовки вчителя в початковій школі. З’ясовано, що педагогічна технологія − це реалізований в освітній практиці проект спільної діяльності викладача і студента, спрямований на досягнення цілей навчання, виховання й розвитку особистості як суб’єкта освіти. Якщо класична методика навчання проектується в логіці розгортання змісту науки, то педагогічна технологія будується на принципово іншій основі − на основі відображення живої людської діяльності. Визначено, що формування технологічної компетентності майбутнього вчителя англійської мови в початковій школі буде успішним за умови реалізації комплексу педагогічних умов через змістово-ціннісний, практично-діяльнісний, інтегративний та експертний етапи.
Ключові слова

педагогічні технології; технологічна компетенція; учитель іноземної мови; початкова школа; студент.

Список використаних джерел                                                               
 1. Бігич О. Б. Методична освіта майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи: монографія / О. Б. Бігич. − К. : Вид. центр КНЛУ, 2004. – 278 с.
 2. Бондаренко О. Ф. Сучасні тенденції професійної підготовки вчителя іноземної мови для початкової школи / О. Ф. Бондаренко, О. Б. Бігич // Іноземні мови. − 2002. − № 4. − С. 48 − 51.
 3. Галушко С. Інтегрована навчальна практика в системі підготовки майбутнього вчителя природничого профілю / С. Галушко, Г. Гордашевська // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. − Умань : ФОП Жовтий О.О., 2013. − Випуск 8. − Частина 1. − С. 27 − 35.
 4. Кузьмина Н. В. Профессионализм педагогической деятельности: метод. пособие / Н. В. Кузьмина, А. А. Реан // Междунар. акад. акмеол. наук, НИИ проф.-техн. образования, Науч.-исслед. центр развития творчества молодежи. — СПб. : Рыбинск, 1993. − 54 с.
 5. Лихачов Б. Т. Сутність, критерії і функції наукової педагогіки / Б. Т. Лихачов // Педагогіка. − 1997. − № 6 − С. 21 − 26.
 6. Лобачова І. Принципи формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів англійської мови / Ірина Лобачова // Професіоналізм педагога : теоретичні й методичні аспекти: збірник наукових праць / ДВНЗ „ДДПУ»; гол. ред. проф. С. О. Омельченко; відп. ред. проф. Л. Г. Гаврілова. − Слов’янськ : ДДПУ, 2015. − Вип. 2. − С. 28 − 34. [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://pptma.dn.ua/index.php/uk/arkhiv-vipuskiv/za-2015-rik/vipusk-2–2015/174
 7. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455
 8. Соколова І. В. Професійна підготовка майбутнього вчителя-філолога за двома спеціальностями: монографія / І. В. Соколова; за ред. С. О. Сисоєвої. − Маріуполь − Д. : АРТ-ПРЕС, 2008. − 400 с.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Bihych, O. B. (2004). Metodychna osvita maibutnoho vchytelia inozemnoi movy pochatkovoi shkoly [Methodological education of future teacher of foreign language primary school]. Kyiv: Vyd. tsentr KNLU [in Ukrainian].
 2. Bondarenko, O. F., Bihych, O. B. (2002). Suchasni tendentsii profesiinoi pidhotovky vchytelia inozemnoi movy dlia pochatkovoi shkoly [Modern tendencies of professional training of foreign language teachers for primary school]. − Inozemni movy − Foreign languages, 4, 48 − 51 [in Ukrainian].
 3. Halushko, S., Hordashevska, H. (2013). Intehrovana navchalna praktyka v systemi pidhotovky maibutnoho vchytelia pryrodnychoho profiliu [Integrated teaching practice in the training of future teachers of natural-science profile]. Pobirchenko, N. S. (Eds.), Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia − Problems of training of the modern teacher: Collection of Scientific Works of Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University (Vols. 8/1), (pp. 27 − 35). Uman: FOP Zhovtyi, O.O. [in Ukrainian].
 4. Kuzmina, N. V., Rean, A. A. (1993). Professionalizm pedagogicheskoj dejatel'nosti [The professionalism of pedagogical activity]. Saint-Petersburg: Rybinsk [in Russian].
 5. Lykhachov, B. T. (1997). Sutnist, kryterii i funktsii naukovoi pedahohiky [The nature, criteria and functions of scientific pedagogy]. Pedahohika − Pedagogy, 6, 21 − 26 [in Ukrainian].
 6. Lobachova, І. (2015). Printsipi formuvannya inshomovnoji komunikativnoji kompetentnosti majbutnikh uchiteliv anglijskoji movi [Рrinciples of forming foreign language communicative competence of prospective teachers of English]. Omelchenko, S.O., Havrilova,H. (Eds.). Profesionalizm pedahoha: teoretychni y metodychni aspekty − Professionalism of the teacher: theoretical and methodological aspects (Vols. 2), (pp. 28 − 34). Sloviansk: DDPU [in Ukrainian]. Retrieved from http://pptma.dn.ua/index.php/uk/arkhiv-vipuskiv/za-2015-rik/vipusk-2–2015/174
 7. Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na 2012 – 2021 roky [National Strategy of the education Development in Ukraine for 2012 – 2021] Retrieved from http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455
 8. Sokolova, I. V. (2008). Profesiina pidhotovka maibutnoho vchytelia-filoloha za dvoma spetsialnostiamy [Professional training of future teacher-philologist in two specialties]. Sysoieva, S. O. (Eds.). Mariupol, Dnepropetrovsk: ART-PRES [in Ukrainian].
Сторінки 163-170

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-2/17.%20Khvashchevska%20s.163-170.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.