Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ВІММЕЛЬБУХІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

372.881.111.1

Автор статті 

Ірина Лобачова

Назва статті

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ВІММЕЛЬБУХІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню проблеми використання віммельбухів як одного з засобів наочності на уроках англійської мови в початковій школі. Увагу звернено на чинники, що впливають на формування комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку. Визначено педагогічні умови проблеми використання віммельбухів під час навчання іноземної мови в початковій школі. З’ясовано, що навчання англійської мови повинно мати як комунікативно-орієнтований характер, так і професійно-спрямований, що сприяє формуванню самосвідомості, творчому розвитку учнів, розширенню їхнього світогляду, особистої культури й компетентності, формує розуміння полікультурного світу.

У статті виокремлено дидактичні умови для формування іншомовної комунікативної компетентності учнів (урахування вікових особливостей; сприятливі соціальні умови; комунікативна поведінка співрозмовників; моделювання в навчальному процесі типових ситуацій спілкування тощо). Доведено, що принцип наочності відіграє особливу роль у навчанні іноземної мови, бо допомагає змоделювати ситуації об’єктивної дійсності у формах другої мови для здійснення навчальної іншомовної комунікації. Використання віммельбухів як одного з засобів наочності в навчанні іноземної мови забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань, сприяє формуванню зацікавленості до іноземної мови, стимулює мовленнєву діяльність учнів молодшого шкільного віку.

Ключові слова

віммельбух; інноваційні технології навчання; іншомовна комунікативна компетенція; навчальна ситуація; наочні засоби навчання; учень молодшого шкільного віку.

Список використаних джерел                                                               
 1. Бігич О.Б. Особистісно-діяльнісний розвиток молодшого школяра на уроці іноземної мови : Монографія / О. Б. Бігич. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2010. – 137 с.
 2. Бужинский В. В., Павлова С. В., Старикова Р. А. Функциональный подход к обучению английскому произношению / В. В. Бужинский, С. В. Павлова, Р. А. Старикова. – М. : Дрофа, 2004. – 154 с.
 3. Вишневський О. І. Методика навчання іноземних мов : навч. посібник / О. І. Вишневський. – К. : Знання, 2010. – 206 с.
 4. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. вид. С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003.– 273 с.
 5. Колесникова И. Л. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков / И. Л. Колесникова, О. А. Долгина. – СПб. : Русско-Балтийский инф. центр «Блиц», 2001. – 224 с.
 6. Кузовлев В. П. Современные технологии профессиональной подготовки учителя иностранных языков / В. П. Кузовлев, В. Н. Карташова. – М. : МПГУ; Елец : ЕГУ им. И. Л. Бунина. – 2004. – 219 с.
 7. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах : Підручник / Кол. авторів Л. С. Панова, І. Ф. Андрійко, С. В. Тезикова та ін. – К. : Вид. центр «Академія», 2010. – 327 с.
 8. Паршикова О. О. Теоретичні основи іноземної мови учнів початкової загальноосвітньої школи : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02 / Олена Олексіївна Паршикова ; Київ. нац. лінгв. ун-т. – К., 2010. – 470 с.
 9. Шаталов  В. Ф. Точка опори : [про експеримент у методиці викладання]. Режим доступу : http://stud.com.ua/38890/psihologiya/vidi_naochnih_zasobiv_navchannya
 10. Wimmelbuch Club [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wimmelbuch.club/
 References (Translated and Transliterated)
 1. Bihych, О.B. (2010). Osobystisno-diialnisnyi rozvytok molodshoho shkoliara na urotsi inozemnoi movy [Personality and activity development of a primary school pupil at a foreign language lesson]. Кyiv: Vyd. tsentr KNLU [in Ukrainian].
 2. Buzhynskiy, V. V., Pavlova, S. V., & Starikova, R.A. (2004). Funktsionalnyi podkhod k obucheniyu angliyskomu proiznosheniyu [Functional approach to learning English pronunciation]. Мoscow: Drofa [in Russian].
 3. Vyshnevskyi, O.I. (2010). Metodyka navchannia inozemnykh mov [Methodology of teaching foreign languages]. Кyiv: Znannia [in Ukrainian].
 4. Nikolaieva, S. Yu. (Eds.). (2003). Zahalnoievropeiski rekomendatsii z movnoi osvity vyvchennia, vykladannia, otsiniuvannia [Common European Framework of Reference for Languages learning, teaching, assessment]. Кyiv: Lenvit [in Ukrainian].
 5. Коlеsnikоvа, I. L., & Dоlgina, О. А. (2001). Anglo-russkiy terminologicheskiy spravochnik po metodike prepodavaniya inostrannykh yazykov [English-Russian terminology reference book on methodology of teaching foreign languages]. Saint Petrsburg: Russko-Baltiyskiy inf. tsentr «Blits» [in Russian].
 6. Кuzоvlеv, V. P. (2004). Sovremennye tekhnologii professionalnoy podgotovki uchitelya inostrannykh yazykov [Modern technologies of professional training of a foreign language teacher]. Мoscow: МPGU [in Russian].
 7. Panova, L. S., Andriiko, I. F. & Tezykova, S. V. (2010). Metodyka navchannia inozemnykh mov u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh [Methodology of teaching foreign languages at secondary schools]. Кyiv: Vyd. tsentr «Аkаdеmiia» [in Ukrainian].
 8. Pаrshykоvа, О.O. (2010). Teoretychni osnovy inozemnoi movy uchniv pochatkovoi zahalnoosvitnoi shkoly [Theoretical basics of a foreign language of primary secondary school children]. Doctors thesis. Kyiv: Kyiv. nаts. lіnhv. un-t. [in Ukrainian].
 9. Shatalov, V. F. Tochka opory [pro eksperyment u metodytsi vykladannia] [Support point : on the experiment in teaching methodology]. Retrieved from http://stud.com.ua/38890/psihologiya/vidi_naochnih_zasobiv_navchannya [in Ukrainian].
 10. Wimmelbuch Club. wimmelbuch.club. Retrieved from http://wimmelbuch.club/ [in Russian].
Сторінки 246-255

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-2/24.%20Lobachova%20s.%20246-255.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.