Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ІНТЕГРАЦІЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

373.3.016:811.111

Автор статті 

Олена Бескорса

Назва статті ІНТЕГРАЦІЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Анотація

Актуальність проблеми інтеграції в початковій школі обумовлена необхідністю сформувати в учнів цілісну картину світу й навички, які є необхідними в реальному повсякденному житті. Англійська мова є універсальним навчальним предметом, який інтегрується з іншими предметами як на змістовому, так і на процесуальному рівнях. Метою статті є визначення змістових ліній та шляхів інтегрування навчального предмета «Іноземна мова» в інші освітні галузі початкової школи в контексті концепції «Нова українська школа». Визначено особливості різних видів інтеграції на уроках англійської мови, зокрема внутрішньопредметної та міжпредметної, горизонтальної та вертикальної, а також шляхи інтегрування англійської мови з освітніми галузями початкової школи «Математика», «Фізкультура», «Мистецтво», «Природознавство». Доведено, що застосування інтеграції на уроках англійської мови в початковій школі створює сприятливі умови для навчання, виховання та розвитку молодого школяра, іноземна мова є засобом пізнання і спілкування в цьому процесі.
Ключові слова міжпредметна інтеграція; внутрішньопредметна інтеграція; горизонтальна інтеграція; вертикальна інтеграція; концепція «Нова українська школа»; уроки англійської мови; початкова школа; освітні галузі початкової школи.
Список використаних джерел                                                               
 1. Державний стандарт початкової загальної освіти : прийнятий 20 квітня 2011 року № 462 // Початкова школа. – 2011. – № 18(594). – 43 с.
 2. Інтегроване навчання: тематичний і діяльнісний підходи (Частина 2) // Нова українська школа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nus.org.ua/articles/integrovane-navchannya-tematychnyj-i-diyalnisnyj-pidhody-chastyna-2/
 3. Концепція «Нова українська школа» : прийнята 27 жовтня 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html
 4. Наджафова С. Інтеграційні процеси в освіті / С.Наджафова // Наука і освіта. – 2015. – № 2. – С. 75 – 79.
 5. Прокофьева М. Ю. Интеграция педагогической подготовки будущих воспитателей дошкольных учреждений и учителей начальных классов : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / М. Ю. Прокофьева. – Ялта, 2008. – 268 с.
 6. Роман С. В. Методика навчання англійської мови у початковій школі / С. В. Роман. – К. : Ленвіт, 2005. – 207 с.
 7. Deneme S., Ada S. On Applying the Interdisciplinary Approach in Primary Schools / Selma Deneme, Selen Ada // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – 2012. – Volume 46. – P.885 – 889.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Derzhavnyi standart pochatkovoi serednoi osvity [The State Standart of Primary Secondary Education]. (2011, April 20). Retrieves from http://www.mon.gov.ua/ua/often-requested/state-standards/[in Ukrainian].
 2. Intehrovane navchannia: tematychnyi i diialnisnyi pidkhid (Chastyna 2) [Integrated learning: thematical and activity approach (Part 2)]. (n.d.). org.ua. Retrieves from: http://nus.org.ua/articles/integrovane-navchannya-tematychnyj-i-diyalnisnyj-pidhody-chastyna-2/ [in Ukrainian].
 3. Kontseptsiia “Nova Ukrainska shkola” [Concept “New Ukrainian school”]. (2016, October 27). Retrieved from: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html [in Ukrainian].
 4. Nadzhafova, S. (2015). Integratsiini protsesy v osviti [Integrating processes in education]. Nauka i osvita – Science and Education, 2, 75-79 [in Ukrainian].
 5. Prokof'eva, M. Ju. (2008). Integracija pedagogicheskoj podgotovki budushhih vospitatelej doshkol'nyh uchrezhdenij i uchitelej nachal'nyh klassov [Integration of future preschool and primary school teachers’ pedagogical training]. Extended abstract of candidate’s thesis.Yalta [in Russian].
 6. Roman, S.V. (2005).Metodyka navchannia anhliiskoi movy u pochatkovii shkoli [Methodology of the English language teaching at primary school]. Kyiv: Lenvit [in Ukrainian].
 7. Deneme S., Ada S. On Applying the Interdisciplinary Approach in Primary Schools / Selma Deneme, Selen Ada // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – 2012. – Volume 46. – P. 885 – 889.
Сторінки 230-238

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/6/25%20Beskorsa%20230-238.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.