Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ІКТ-ПІДТРИМКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.22:1(075.8)

Автор статті 

Людмила Гаврілова

Назва статті ІКТ-ПІДТРИМКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Анотація

Стаття висвітлює актуальну проблему сучасної вищої школи – всебічне залучення засобів інформаційно-комунікаційних технологій до навчального процесу. Автором проаналізовано питання інформаційно-комунікаційної підтримки наукових досліджень, зокрема використання соціальних мереж для впровадження результатів науково-педагогічної діяльності майбутніх магістрів та докторів філософії галузі знань «Освіта». Теоретичні підвалини дослідження складають зарубіжні й вітчизняні концепції, сучасні стратегії, проекти й ініціативи в галузі інформатизації освіти, наукові розвідки з питань е-освіти, створення і застосування засобів ІКТ в педагогічній діяльності. Нормативно-правове підґрунтя дослідження утворюють європейські та вітчизняні державні документи останніх років («Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні» (2013), Закон України «Про вищу освіту» (2014), Проект «Цифровий порядок денний для України» (2016), Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Національну програму інформатизації» (2017) тощо). Автором надано класифікацію наукових мережевих спільнот; узагальнено психологічні, соціальні та педагогічні переваги їхнього застосування в навчанні; розглянуто блоги, форуми і освітні сайти як засоби інтерактивної наукової взаємодії; запропоновано інтернет-сервіси, можливостями яких доцільно користуватися під час організації та проведення наукового дослідження. Визначено основні напрями застосування соціальних мереж для впровадження результатів науково-педагогічної діяльності майбутніх магістрів та докторів філософії в галузі знань «Освіта»: зберігання файлів і посилань на джерела інформації, розповсюдження навчальних матеріалів, створення навчального контенту, організація спільної роботи студентів, ефективна комунікація між студентами й викладачем, створення віртуальних навчальних спільнот, організація та проведення анкетувань, опитувань, контрольних зрізів знань, інших заходів з оцінювання якості навчання.

Ключові слова соціальні мережі; блог; форум; сайт; ІКТ-підтримка; наукове дослідження; педагогічний експеримент.
Список використаних джерел                                                               
 1. Пелещишин,А. М., Сєров, Ю. О., Березко, О. Л., Пелещишин, О. П., Тимовчак-Максимець, О. Ю. і Марковець, О. В. (2012). Процеси управління інтерактивними соціальними комунікаціями в умовах розвитку інформаційного суспільства. Львів, Україна: Видавництво Львівська політехніка.
 2. Boyd, D., & Ellison, N. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1). Retrieved from http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html
 3. Тишкова,О. (2014). Соціальні мережі як виклик сучасності в освітньому середовищі. Вісник Інституту розвитку дитини. Серія: Філософія, педагогіка, психологія, 34, 63 – 72.
 4. Воронкин,А. С. (2014). Социальные сети: эволюция, структура, анализ. Образовательные технологии и общество: международный электронный журнал, 17 (1), 650–675. Взято з https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-seti-evolyutsiya-struktura-analiz
 5. Садыгова,Т. С. (2012). Социально-психологические функции социальных сетей. Вектор науки ТГУ, 3 (10), 192–194. Взято с https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-psihologicheskie-funktsii-sotsialnyh-setey
 6. Кирильчук,С. М. (2015). Застосування соціальних мереж у процесі підготовки майбутніх педагогів професійного навчання. ІІІ Всеукраїнська конференція «Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень». Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Взято з http://konferenzia.ukrainianforum.net/t72-topic
 7. Яцишин,А. В. (2014). Застосування віртуальних соціальних мереж для потреб загальної середньої освіти. Інформаційні технології в освіті, 19, 119–126.
 8. Булычева, О. С. и Сюнтюренко, О. В. (2016). Национальная информационная инфраструктура: точки роста. Научные и технические библиотеки, 1, 26–33. Взято з http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2016/1/ntb_1_2_2016.pdf
 9. Семенов,Н. А. (2008). Социальные сети, перспективы развития и способы монетизации (Часть 1). Взято з http://habrahabr.ru/company/SECL_GROUP/blog/22811
 10. Палій,С. В. (2013). Соціальні мережі як засіб комунікації електронного навчання. Управління розвитком складних систем, 13, 152–156. Взято з http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-13/152-156.pdf
 11. Блог. (б.д.). Фізмат-Вікіпедія. Взято з http://new.fizmat.tnpu.edu.ua/index.php/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3.
 12. Система управління блогом, що таке WordРress? (б.д.). Український WordPress. Взято з https://wordpress.co.ua/stvoryty-blog-na-wordpress/3-blog-management-system-wordpress
 13. Як створити ефективний навчальний блог. Принципи e-learning. (б.д.). Українська блогосфера. Взято з http://blogosphere.com.ua/2009/03/02/how-to-create-effective-educational-blog/
 14. Положення про електронні освітні ресурси (2012, 1 жовтня). Взято з http://zakonrada.gov.ua/laws/show/z1695-12#n13
 15. Стеценко,Г. В. (2007). Освітні веб-ресурси та їх класифікація. Комп’ютер в школі та сім’ї, 6 (62), 23–26.
 16. Пунина, Т. Г. (2007). Проектирование и размещение в сети Интернет административных сайтов образовательных учреждений. Тамбов, Россия: Педагогический Интернет-клуб. Взято з http://club-edu.tambov.ru/methodic/2007/ppsite/index.html
 17. Кіяновська,Н. М., Рашевська, Н. В., і Семеріков, С. О. (2014). Теоретико-методичні засади використання інформаційно комунікаційних технологій у навчанні вищої математики студентів інженерних спеціальностей у Сполучених Штатах Америки. Кривий Ріг, Україна: Видавничий відділ ДВНЗ «Криворізький національний університет».
 18. Панченко,Л. Ф. (2010). Інформаційно-освітнє середовище сучасного університету. Луганськ, Україна: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». 
 References (Translated and Transliterated)
 1. Peleshchyshyn,A. M., Sierov, Yu. O., Berezko, O. L., Peleshchyshyn, O. P., Tymovchak-Maksymets, O. Yu., & Markovets, O. V. (2012). Processes of management of interactive social communications in the conditions of the information society development. Lviv, Ukraine: Vydavnytstvo Lvivska politekhnika.
 2. Boyd, D., & Ellison, N. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1). Retrieved from http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html
 3. Tyshkova, O. (2014). Social networks as a challenge of modernity in the educational environment. Visnyk Instytutu rozvytku dytyny. Seriia: Filosofiia, pedahohika, psykholohiia, 34, 63–72.
 4. Voronkin, A. S. (2014). Social networks: evolution, structure, analysis. Obrazovatel'nye tehnologii i obshhestvo: mezhdunarodnyj jelektronnyj zhurnal, 17 (1), 650–675. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-seti-evolyutsiya-struktura-analiz.
 5. Sadigova, T. S. (2012). Socio-psychological functions of social networks. Vektor nauki TGU, 3 (10), 192–194. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-psihologicheskie-funktsii-sotsialnyh-setey.
 6. Kyrylchuk, S. M. (2015). Application of social networks in the process of preparation of future teachers of vocational training. III Vseukrainska konferentsiia “Aktualni problemy suchasnoi nauky ta naukovykh doslidzhen”. Vinnytsia: VDPU im. M. Kotsiubynskoho. Retrieved from http://konferenzia.ukrainianforum.net/t72-topic.
 7. Iatsyshyn, A. V. (2014). Application of virtual social networks for the needs of general secondary education. Informatsiini tekhnolohii v osviti, 19, 119–126.
 8. Bulycheva, O., & Sjuntjurenko, O. V. (2016). National information infrastructure: growth points. Nauchnye i tehnicheskie biblioteki, 1, 26–33. Retrieved from http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2016/1/ntb_1_2_2016.pdf.
 9. Semenov, N. A. (2008). Social networks, development prospects and ways of monetization (Part 1). Retrieved from http://habrahabr.ru/company/SECL_GROUP/blog/22811
 10. Palii, S. V. (2013). Social networks as a means of communicating e-learning. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system, 13, 152–156. Retrieved from http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-13/152-156.pdf.
 11. (n.d.). Fizmat-Vikipediia. Retrieved from http://new.fizmat.tnpu.edu.ua/index.php/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3.
 12. Blog management system, what is WordRress? (n.d.). Ukrainskyi WordPress. Retrieved from https://wordpress.co.ua/stvoryty-blog-na-wordpress/3-blog-management-system-wordpress
 13. How to create an effective training blog. Principles of e-learning. (n.d.). Ukrainska blohosfera. Retrieved from http://blogosphere.com.ua/2009/03/02/how-to-create-effective-educational-blog/
 14. Regulations on Electronic Educational Resources (2012, October 1). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12#n13.
 15. Stetsenko, H. V. (2007). Educational web resources and its classification. Kompiuter v shkoli ta simi, 6 (62), 23–26.
 16. Punina, T. G. (2007). Designing and placing on the Internet the administrative sites of educational institutions. Tambov, Russia: Pedagogicheskij Internet-klub. Retrieved from http://club-edu.tambov.ru/methodic/2007/ppsite/index.html
 17. Kiianovska, N. M., Rashevska, N. V., & Semerikov, S. O. (2014). Theoretical and methodical principles of the use of information and communication technologies in the teaching of higher mathematics of the students of engineering specialties in the United States of America. Kryvyi Rih, Ukraine: Vydavnychyi viddil DVNZ “Kryvorizkyi natsionalnyi universytet”.
 18. Panchenko, L. F. (2010). Information and educational environment of the modern university. Luhansk, Ukraina: Vyd-vo DZ “LNU imeni Tarasa Shevchenka”.
Сторінки 5-22

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/7/1.%20Havrilova%205-22.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140578

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.