Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІКТ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК [373.3:004]:81

Автор статті 

Віра Андрієвська

Назва статті

ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІКТ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Анотація

У статті висвітлено етапи впровадження ІКТ в освітній процес початкової школи: експериментальний етап; етап інтеграції навчання інформатики з навчанням базових дисциплін початкової школи; етап становлення дисципліни «Інформатика» як самостійного предмета. Розкрито особливості використання ІКТ на кожному з етапів упровадження: формування в учнів комп’ютерної грамотності, становлення інформаційної культури й подальший розвиток алгоритмічної культури школярів на першому етапі; оволодіння учнями комп’ютером як засобом пізнання процесів і явищ, що відбуваються навколо на другому етапі; наскрізне застосування ІКТ у начальному процесі початкової школи на третьому етапі. Обґрунтовано необхідність переосмислення цілей, змісту, засобів, методів і форм інформатичної підготовки молодших школярів на сучасному етапі розвитку ІКТ і зростанні нового покоління дітей в інформатизованому суспільстві.
Ключові слова етапи; ІКТ; впровадження ІКТ; початкова школа.
Список використаних джерел                                                               
 1. Андрієвська, В. М. і Олефіренко, Н. В. (2011). Інформаційні технології у початковій школі. Харків, Україна: ХНПУ.
 2. Андрієвська, В. М. (б.д.). Трансформація початкової школи в умовах інформатизації освіти. Взято з http://www.rusnauka.com/22_SEN_2017/Pedagogica/4_228294.doc.htm
 3. Влияние компьютерных игр на психику ребенка. (б.д.). Взято з http://www.microarticles.ru/article/vlijanie-kompjuternih-igr-na-psihiky-rebenka.html
 4. Воронкін,О. (2014). Періодизація розвитку інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Вища освіта України, 3, 109−116.
 5. Гончаренко, Л.М. і Костенко, О. І. (б.д). Використання ІКТ для підвищення якості навчання. Освіта.UA. Методика та технологія. Взято з http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/27861/
 6. Зарецкий, Д. В., Зарецкая, З. А. і Горвиц, Ю. М. (1995). Информационная культура: Модуль: Класс 1. Москва, Россия: Дрофа.
 7. Козидубова, С. М. (1999). Особенности эмоциональных нарушений при неврозах у подростков. Таврический журнал психиатрии,3 (10). Взято с https://www.kazedu.kz/referat/98417
 8. Кравченко, Л. І. (2004). Персональний комп’ютер на уроці математики як засіб активації пізнавальної діяльності учнів. Математика в школах України, 2, 8−
 9. Національна рада реформ. (б.д.). Взято з http://reforms.in.ua/ua/reform/indicator/11076
 10. Петрікова, Н. І. (б.д.). Упровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховний процесс. Освіта.UA. Методика та технологія. Взято з http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/33682/
 11. Подкорытов, C. (1998). Новые технологии в медико-социальной реабилитации детей и подростков с органическими поражениями нервной системы, страдающих речевыми и психическими расстройствами. Материалы Национальной конференции психологов и логопедов. (С. 66−68). Харьков, Украина.
 12. Проект нового державного стандарту початкової загальної освіти. (б.д.). Взято з http://newstandard.nus.org.ua/
 13. Суховірський, О. В. (2005). Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційних технологій. (Дис. канд. пед. наук). Київ, Україна: Інститут педагогіки АПН України.
 14. Щодо методичних рекомендацій для експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів. № 1/9-450. (2017, 23 серпня). Взято з http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/57230/
 15. UNESCO Institute for Information Technologies in Education. (n.d.). Retrieved from http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214728.pdf;%20%D0%A243-244
 References (Translated and Transliterated)
 1. Andriievska, V. M., & Olefirenko, N. V. (2011). Information technologies in elementary school. Kharkiv, Ukraine: KhNPU.
 2. Andriievska, V. M. (n.d.). Transformation of elementary school in the conditions of informatization of education. Retrieved from http://www.rusnauka.com/22_SEN_2017/Pedagogica/4_228294.doc.htm
 3. Influence of computer games on the psyche of the child. (n.d.). Retrieved from http://www.microarticles.ru/article/vlijanie-kompjuternih-igr-na-psihiky-rebenka.html
 4. Voronkin, O. (2014). Periodization of development of information and communication technologies of teaching. Vyshcha osvita Ukrainy, 3, 109−116.
 5. Honcharenko, M., & Kostenko, O. I. (n.d.). Using ICT for improving the quality of education. Osvita.UA. Metodyka ta tekhnolohiia. Retrieved from http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/27861/
 6. Zareckij, D. V., Zareckaja, Z. A., & Gorvic, Ju  M. (1995). Information culture: Module: Class 1. Moscow, Russia: Drofa.
 7. Kozidubova, S. M. (1999). Features of emotional disturbances in neurosis in adolescents. Tavricheskij zhurnal psihiatrii,3 (10). Retrieved from https://www.kazedu.kz/referat/98417
 8. Kravchenko, I. (2004). Personal computer in the lesson of mathematics as a means of activating cognitive activity of students. Matematyka v shkolakh Ukrainy, 2, 8−11.
 9. National Council for Reforms. (n.d.). Retrieved from http://reforms.in.ua/ua/reform/indicator/11076
 10. Petrikova, I. (n.d.). Implementation of information and computer technologies in the educational process. Osvita.UA. Metodyka ta tekhnolohiia. Retrieved from http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/33682/
 11. Podkorytov, C. (1998). New technologies in the medical and social rehabilitation of children and adolescents with organic lesions of the nervous system suffering from speech and mental disorders. Proceedings from National Conference of Psychologists and Speech Therapists. (С. 66−68). Kharkiv, Ukraine.
 12. Draft new state standard for elementary general education. (n.d.). Retrieved from http://newstandard.nus.org.ua/
 13. Sukhovirskyi, O. V. (2005). Preparation of the future teacher of elementary school to the use of information technologies. (PhD dissertation). Kyiv, Ukraine: Instytut pedahohiky APN Ukrainy.
 14. On methodological recommendations for experimental secondary schools. № 1/9-450. (2017, August 23). Retrieved from http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/57230/
 15. UNESCO Institute for Information Technologies in Education. (n.d.). Retrieved from http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214728.pdf;%20%D0%A243-244
Сторінки 38-49

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/7/3.%20Andriievska%2038-49.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140580

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.