Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Вимоги до оформлення References

 

Оформлення списку літератури для розширеної анотації англійською мовою 

  1. Список літератури для розширеної анотації англійською мовою повинен бути оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA (http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book).
  2. Якщо наукова праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис необхідно транслітерувати латинськими літерами.
  3. Необхідно звернути увагу на написання прізвищ авторів англійською мовою. Більшість сучасних видань містять назву статті та прізвище авторів англійською мовою.
  4. Після назви праці латинськими літерами зазначається переклад англійською мовою у дужках.
  5. Приклади оформлення та вимоги до транслітерації літер української мови наведені нижче. 

Правила оформлення списків літератури

Книги 

Автор. (Рік публікації). Назва книги транслітерована [Назва книги англійською мовою]. Місто, Держава: Видавництво

Список літератури

References

Один автор

Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу : навч. посіб. / О.А. Біловодська. – К. : Знання, 2011. – 495 с.

Bilovodska, O.A. (2011). Marketynhova polityka rozpodilu [Marketing distribution policy]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Два автори

Ілляшенко С.М. Товарна інноваційна політика : підручник. / С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. –281 с. Illiashenko, S.M., & Shypulina, Yu. S. (2007). Tovarna innovatsiina polityka [Product innovative policy]. Sumy: VTD «Universytetska knyha» [in Ukrainian].

Від трьох до шести авторів

Сучасні тенденції розвитку торговельної мережі України : монографія / О.М. Азарян, Е.М. Локтєв, Б. Халлір, В.О. Соболев, Д.В. Гаркуша.– Донецьк : Дон НУЕТ, 2009. – С. 156-168.

Azarian, O.M., Loktiev, E.M., Khallir, B., Sobolev, V.O., & Harkusha, D.V. (2009). Suchasni tendentsii rozvytku torhovelnoi merezhi Ukrainy [Modern trends in retail network in Ukraine]. Donetsk: Don NUET [in Ukrainian].

Якщо більше шести авторів, сьомий та наступні автори позначаються «et al.»

Колективний автор

American Psychological Association. (1972). Ethical standards of psychologists. Washington, DC: American Psychological Association.

Багатотомне видання

Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу : [в 4-х т.]. Под общ. ред. В.И. Дубницкого, И.П. Булеева. – Донецк : Юго-Восток, 2011. – Т. 3. – 400 с.

Dubnytskii, V.I., & Buleeva, I.P. (Ed.). (2011). Ukraina i ee rehiony na puti k innovatsionnomu obshchestvu [Ukraine and its regions on the way to an innovative society]. (Vols. 1-4). Donetsk: Yuho-Vostok [in Ukrainian].

Частина книги

Ілляшенко С.М. Управління споживчим капіталом підприємств в контексті забезпечення їх сталого розвитку / С.М. Ілляшенко, Є.О. Голишева // Сталий розвиток та екологічна безпека: теорія, методологія, практика: монографія ; за наук. ред. д.е.н., проф. Є.В. Хлобистова / ДУ «ІЕПСР НАН України», ІПРЕЕД НАН України, СумДУ, НДІ СРП. – Сімферополь : ВД «АРІАЛ», 2011. – Т. 2. – С. 258-264.

Illiashenko, S.M., & Holysheva, Ye.O. (2011). Upravlinnia spozhyvchym kapitalom pidpryiemstv v konteksti zabezpechennia yikh staloho rozvytku [Management of customer capital management of enterprises in the context of ensuring their sustainable development]. Stalyi rozvytok ta ekolohichna bezpeka: teoriia, metodolohiia, praktyka – Sustainable development and ecological safety of society: theory, methodology, practice (Vols. 2), (pp. 258-264). Simferopol: VD «ARIAL» [in Ukrainian].

Редактори (без автора)

Маркетинг: бакалаврський курс : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. – 1134 с.

Illiashenko, S.M. (Eds.). (2009). Marketynh: bakalavrskyi kurs [Marketing: bachelor course]. Sumy: VTD «Universytetska knyha» [in Ukrainian].

Автор і перекладач

Халлиган Б. Маркетинг в Интернете: как привлечь клиентов с помощью Google, социальных сетей и блогов / Б. Халлиган, Дж. Шах; пер. с англ. Н. Коневская. – М. : Диалектика, 2010. – 256 с.

Halligan, B., & Shah, Dh. (2010). Marketinh v Internete: kak privlech klientov s pomoshchiu Google, socialnyh setei i blohov [Inbound Marketing: Get Found Using Google, Social Media, and Blogs]. (N. Konevskaia, Trans). Moscow: Dialektika [in Russian].

Редактор і автор

Шипуліна Ю.С. Застосування інструментів Web-маркетингу для просування освітніх послуг у мережі Internet / Ю.С. Шипуліна // Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку; за ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «ТД «Папірус», 2012. – С. 99-108.

Shypulina, Yu.S. (2012). Zastosuvannia instrumentiv Web-marketynhu dlia prosuvannia osvitnikh posluh u merezhi Internet [The use of Web-marketing tool to promote educational services in the Internet]. Innovatsii i marketynh – rushiini syly ekonomichnoho rozvytku - Innovation and marketing as a driving force of economic development. S.M. Illiashenko (Ed.). Sumy: TOV «TD «Papirus» [in Ukrainian].

Без автора

Merriam-Webster's collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Springfield, MA: Merriam-Webster.

Для всіх видань, крім першого

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К.Л. Келлер. – 12-е вид., переробл. і доп. – СПб. : Пітер, 2007. – 816 с.

Kotler, F., & Keller, K.L. (2007). Marketynh menedzhment [Marketing management] (12nd ed., rev.). Saint Petersburg: Piter [in Ukrainian].

Якщо праці одного і того ж року, того ж автора

McLuhan, M. (1970a). Culture is our business. New York, NY: McGraw-Hill

McLuhan, M. (1970b). From cliché to archetype. New York, NY: Viking Press

 

Періодичні видання (журнали, збірники наукових праць,

матеріали конференцій)

 

Автор. (Дата публікації). Назва статті транслітерована [Назва статті англійською мовою]. Назва періодичного видання транслітерована – Назва періодичного видання англійською мовою, Том (Випуск), Сторінка(и).

 

Список літератури

References

Один автор

Ілляшенко С.М. Аналіз ринкових можливостей і потенціалу інноваційного розвитку організації на базі екологічних інновацій / С.М. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – №3. – С. 229-241.

 Illiashenko, S.M. (2012). Analiz rynkovyh mozhlyvostei i potencialu innovaciinoho rozvytku orhanizacii na bazi ekolohichnykh innovatsii [Analysis of market opportunities and organization potential of innovative development on basis of ecological innovation]. Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and Management of Innovations, 3, 229-241 [in Ukrainian].

Два автори

Ілляшенко С.М. Комунікаційна ефективність web-технологій у маркетингу науково-освітніх послуг / С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – №1. – С. 69-78.

Illiashenko, S.M., & Shypulina, Yu.S. (2012). Komunikatsiina efektyvnist web-tekhnolohii u marketynhu naukovo-osvitnikh posluh [Communication effectiveness of WEB-technologies in marketing of research and educational services]. Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and Management of Innovations, 1, 69-78 [in Ukrainian].

Якщо більше шести авторів, сьомий та наступні автори позначаються «et al.»

Стаття-онлайн

Грищенко О.Ф. Дослідження сутності проблеми: місце та роль в процесі розроблення та прийняття маркетингових інноваційних рішень / О.Ф. Грищенко // Ефективна економіка. – 2012. – № 7.

Hryshchenko, O.F. (2012). Doslidzhennia sutnosti problemy: mistse ta rol v protsesi rozroblennia ta pryiniattia marketynhovykh innovatsiinykh rishen [Investigation of the problem: place and role in the development and adoption of innovative marketing solutions]. Efektyvna ekonomika – Effective economy, 7. Retrieved from http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=1289&p=1 [in Ukrainian].

Матеріали конференції

Ілляшенко С.М. Маркетинг знань: роль і завдання / С.М. Ілляшенко // Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу» (27-29 вересня 2012 року). – Суми : ТОВ «ДД «Папірус», 2012 – С. 102-104.

Illiashenko, S.M. (2012). Marketynh znan: rol i zavdannia [Marketing of knowledge: the role and tasks]. Proceedings from MIIM '12: VI Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Marketynh innovatsii i innovatsii v marketynhu» – The Sixth International Scientific and Practical Conference «Marketing of Innovations and Innovations in Marketing». (pp. 109-111). Sumy: TOV «DD «Papirus» [in Ukrainian].

Стаття в збірнику

Ілляшенко С.М. Роль web-культуры в формировании устойчивого развития организации / С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна // Економічні проблеми сталого розвитку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. Балацького О.Ф. (м. Суми, 24-26 квітня 2013 р.): у 4 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – Т. 1. – С. 109-111.

Illiashenko, S.M., & Shypulina, Yu.S. (2013). Rol web-kultury v formirovanii ustoichivoho razvitiia orhanizatsii [The role of web-culture in shaping the sustainable development of the organization]. O.V. Prokopenko (Eds.), Ekonomichni problemy staloho rozvytku – Economical Problems of Sustainable Development: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference dedicated to the memory of prof. Balatskii O.F. (Vols. 1), (pp. 109-111). Sumy: SumSU [in Ukrainian].

 

Електронні ресурс

 

Автор. (Дата публікації). Назва матеріалу транслітерована [Назва матеріалу англійською мовою]. Джерело – Джерело англійською мовою. Retrieved from адреса сайту.

 

Список літератури

References

Періодичне видання

Перерва П.Г. Синергетичний ефект бенчмаркінгу конкурентних переваг [Електронний ресурс] / П.Г. Перерва, Н.П. Ткачова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – Т. 1, № 4. – С. 55-66. – Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/

mmi2011_4_1_55_66.pdf.

Pererva, P.H., & Tkachova, N.P. (2011). Synerhetychnyi efekt benchmarkinhu konkurentnykh perevah [Synergetic effect of benchmarking of competitive advantages]. Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and Management of Innovations, 4 (1), 55-66. Retrieved from http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/

mmi2011_4_1_55_66.pdf [in Ukrainian].

Книга

Ілляшенко С.М. Товарна інноваційна політика: підручник [Електронний ресурс] / С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна. – Суми : Університетська книга, 2007. – 281 с. – Режим доступу: ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf.

Illiashenko, S.M., & Shypulina, Yu.S. (2007). Tovarna innovatsiina polityka [Product innovative policy]. Sumy: Universytetska knyha. Retrieved from ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf [in Ukrainian].

Без автора

Федеральный закон «О рекламе». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/12145525/.

Federalnyi zakon «O reklame» [Federal Law «On Advertising»]. (n.d.). base.garant.ru. Retrieved from http://base.garant.ru/12145525/ [in Russian].

Сайт

Сайт журналу «Маркетинг і менеджмент інновацій» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/.

Sait zhurnalu «Marketynh i menedzhment innovatsii» [Site of journal «Marketing and Management of Innovation»]. mmi.fem.sumdu.edu.ua. Retrieved from http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ [in Ukrainian].

Не вказана дата публікації

Закон України «Про інноваційну діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=40-15.

Zakon Ukrainy «Pro innovatsiinu diialnist» [The Law of Ukraine «On the innovative activity»]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=40-15 [in Ukrainian].

 

Автореферати дисертацій та дисертації

 

Список літератури

References

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Ілляшенко С.М. Економічна ефективність управління вибором стратегічних зон господарювання (на прикладі сегментації ринків збуту машинобудівних підприємств) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / С.М. Ілляшенко. – Суми : СумДУ, 1995. – 26 с.

Illiashenko, S.M. (1995). Ekonomichna efektyvnist upravlinnia vyborom stratehichnykh zon hospodariuvannia (na prykladi sehmentatsii rynkiv zbutu mashynobudivnykh pidpryiemstv) [Economic efficiency of management's strategic choice of management zones (on example, segmentation sales markets of engineering companies)]. Extended abstract of candidate’s thesis. Sumy: SumSU [in Ukrainian].

Автореферат на здобуття наукового ступеня доктора наук

Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком суб’єктів господарської діяльності у нестабільному ринковому середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / С.М. Ілляшенко. – Суми : СумДУ, 2000. – 38 с.

Illiashenko, S.M. (2000). Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom subiektiv hospodarskoi diialnosti u nestabilnomu rynkovomu seredovyshchi [Management of innovative development of economic activities in an unstable market environment]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Sumy: SumSU [in Ukrainian].

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Біловодська О.А. Організаційно-економічні основи управління вибором напрямків інноваційного розвитку промислових підприємств : дис. … кандидата економ. наук : 08.00.04 / Біловодська Олена Анатоліївна. – Суми : СумДУ, 2004.– 179 с.

Bilovodska, O.A. (2004). Orhanizatsiino-ekonomichni osnovy upravlinnia vyborom napriamkiv innovatsiinoho rozvytku promyslovykh pidpryiemstv [Organizational and economic foundations of directions choice of innovative development of industrial enterprises]. Candidate’s thesis. Sumy: SumSU [in Ukrainian].

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук

Божкова В.В. Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств : дис. … доктора економ. наук : 08.00.04 / Божкова Вікторія Вікторівна. – Суми : СумДУ, 2011. – 498 с.

Bozhkova, V.V. (2011). Stratehichne planuvannia marketynhovykh komunikatsii innovatsiinoi produktsii promyslovykh pidpryiemstv [Strategic marketing communications planning of innovative products of industrial enterprises]. Doctor’s thesis. Sumy: SumDU [in Ukrainian].

 

Законодавчі та нормативні документи. Стандарти

 

Список літератури

References

Законодавчі та нормативні документи

Господарський кодекс України : за станом на 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2003. –192 с.

Hospodarskyi kodeks Ukrainy [Commercial Code Ukraine]. (2003, January 16). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. vyd-vo [in Ukrainian].

Закон України Про інноваційну діяльність : прийнятий 4 лип. 2002 року № 40-ІV // Голос України. – 2002. – № 144. – 9 серп. – С. 10-12.

Zakon Ukrainy Pro innovatsiinu diialnist : pryiniatyi 4 lyp. 2002 roku № 40-IV [Law of Ukraine on innovative activity from July 4 2002, № 40-IV]. (2002, August 9). Holos Ukrainy – Voice of Ukraine, 144, pp. 10-12 [in Ukrainian].

Промисловість України у 2001-2006 роках: статистичний збірник. – К. : Державний комітет статистики України, 2007. – 302 с.

Promyslovist Ukrainy u 2001-2006 rokakh: statystychnyi zbirnyk [Industry of Ukraine in 2001-2006: Statistical Yearbook]. (2007). Kyiv: Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Статистичний бюлетень: за січень-серпень 2010 р. / відп. за вип. Н.П. Павленко. – К. : Держкомстат України, 2010. – 190 с.

Pavlenko, N.P. (Eds.). (2010). Statystychnyi biuleten: za sichen-serpen 2010 r. [Statistical Bulletin: January-August 2010]. Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian].

Стандарти

Задоволеність замовників. Настанови щодо розглядання скарг в організаціях : ДСТУ ISO 10002-2007. – [Чинний від 2005-09-03]. – К. : Держспоживстандарт України, 2008. – 20 с. – (Національні стандарти України).

Zadovolenist zamovnykiv. Nastanovy shchodo rozghliadania skarh v orhanizatsiiakh [Satisfaction of customers. Guidelines for complaints handling in organizations]. (2008). DSTU ISO 10002-2007 from 3d September 2005. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukraine [in Ukrainian].

Системи управління якістю. Вимоги : ДСТУ ISO 9001-2001. – [Чинний від 2001-06-27]. – К. : Держстандарт України, 2001. – 25 с. – (Національні стандарти України).

Systemy upravlinnia yakistiu. Vymohy [Quality Management Systems. Requirements]. (2001). DSTU ISO 9001-2001 from 27th June 2001. Kyiv: Derzhstandart Ukraine [in Ukrainian].

 

Транслітерація українських текстів латинськими літерами

(Постанова КМУ «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р.)

 

Українські літери

Латинські літери

Нотатки

Приклад застосування

1

А

A

 

Алушта – Alushta

2

Б

B

 

Борщагівка – Borschahivka

3

В

V

 

Вишгород – Vyshhorod

4

Г

H, hg

Н – у більшості випадках

hg – щоб передати сполучення –зг-

Гадяч – Hadiach

 

Згорани – Zhgorany

5

Ґ

G

 

Ґалаґан – Galagan

6

Д

D

 

Дубно – Dubno

7

Е

E

 

Рівне – Rivne

8

Є

Ye, ie

Yе – на початку слова,

іе – на іншому місці

Євпаторія – Yevpatoriia

Наєнко – Naienko

9

Ж

Zh

 

Житомир – Zhytomyr

10

З

Z

 

Запоріжжя – Zaporizhzhia

11

И

Y

 

Мирний – Myrnyi

12

І

I

 

Іршава – Irshava

13

Ї

Yi, i

Yі – на початку слова,

і – на іншому місці

Їжакевич – Yizhakevych

Кадіївка – Kadiivka

14

Й

Y, i

Y – на початку слова,

і – на іншому місці

Йосипівkа – Yosypivka

Стрий – Stryi

15

К

K

 

Київ – Kyiv, Коктебель – Koktebel

16

Л

L

 

Лебедин – Lebedyn

17

М

M

 

Миколаїв – Mykolaiv

18

Н

N

 

Ніжин – Nizhyn

19

О

O

 

Одеса – Odesa

20

П

P

 

Полтава – Poltava

21

Р

R

 

Ромни – Romny

22

С

S

 

Суми – Sumy

23

Т

T

 

Тетерів – Teteriv

24

У

U

 

Ужгород – Uzhhorod

25

Ф

F

 

Фастів – Fastiv

26

Х

Kh

 

Хуст – Khust

27

Ц

Ts

 

Біла Церква – Bila Tserkva

28

Ч

Ch

 

Чернівці – Chernivtsi

29

Ш

Sh

 

Шостка – Shostka

30

Щ

Shch

 

Гоща – Hoshcha

31

Ю

Yu, iu

Yu – на початку слова,

іu – на іншому місці

Юрій – Yurii,

Крюківка – Kriukivka

32

Я

Ya, ia

Yа – на початку слова,

іа – на іншому місці

Яготин – Yahotyn

Ічня – Ichnia

 

М’який знак і апостроф латиницею не відтворюються. Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею.

 

Написання обов'язкових елементів оформлення списку літератури

англійською мовою

 

Тези доповідей

Abstracts of Papers

Матеріали (праці) конференції

Proceedings of the Conference Title

Матеріали 3 міжнар. конференції симпозіуму, з'їзду, семінару)

Proceedings of the 3rd International Conference (Symposium, Сongress, Seminar)

Матеріали II Всеукраїнської конференції

Proceedings of the 2nd All-Ukrainian Conference

Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції

Proceedings of the 5th All-Ukrainian Scientific and Practical Conference

Дис. ... канд. наук

Candidate’s thesis

Дис. ... д-ра наук

Doctor’s thesis

Автореф. дис. ... канд. наук

Extended abstract of candidate’s thesis

Автореф. дис. ... д-ра наук

Extended abstract of Doctor’s thesis

 

Написання загальноприйнятих скорочень слів англійською мовою

 

Вип.

issue

Cтаття = Ст.

article

У книзі: = В кн.:

in

Том = Т.

Vol.

Серія = Сер.

ser.

Частина = Ч.

part

Гл.

сh.

та ін.

еt al.

Без року публікації = б.г.

No date = n.d.

Без місця публікації = Б.м.

N.p.

Спец. випуск (розділ)

special issue (section)

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.