Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Вимоги до оформлення статей

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Загальні вимоги

 1. Мова рукопису: українська, російська, англійська.
 2. Обсяг статті – 8 – 15 сторінок (до 20 000 знаків із пробілами) основного тексту. Оптимальний обсяг статті – 0,5 др. арк.
 3. Текст має бути набраний у текстовому редакторі MS Word (розширення .docx, .doc, .rtf).
 4. Параметри сторінки: формат А4, всі поля – 2 см, без нумерації сторінок.
 5. Шрифт тексту – Times New Roman, рядки без переносів.
 6. Параметри абзацу основного тексту:
  • - вирівнювання – за шириною;
  • - міжрядковий інтервал – 1 пт;
  • - відступ першого рядка – 1,25 см;
  • - інтервал між абзацами – 0 пт.

  У документі не застосовуються колонтитули та зноски. 

Видавниче оформлення структурних елементів статті

Усі видавничі елементи виконуються послідовно через одинарний міжрядковий інтервал, без абзацних інтервалів.

 1. Індекс УДК (шрифт напівжирний, кегль 14, вирівнювання по лівому краю, без відступів першого рядка).
 2. Назва статті (шрифт напівжирний, кегль 14, усі літери прописні, вирівнювання по центру, без відступів першого рядка).
 3. Ім’я та прізвище автора (авторів) (шрифт напівжирний, кегль 14, вирівнювання по центру, без відступів першого рядка).
 4. Учене звання, учений ступінь, посада (шрифт звичайний, кегль 14, вирівнювання по центру, без відступів першого рядка).
 5. Місце роботи: назва установи, населеного пункту (району, області), країни (шрифт звичайний, кегль 14, вирівнювання по центру, без відступів першого рядка). Будь ласка, зазначайте офіційну назву установи, указану на її веб-сайті та в установчих документах!
 6. ORCID ID (реєстрація на сайті – https://orcid.org/register)
 7. Адреса електронної пошти (шрифт курсив, кегль 14, вирівнювання по центру, без відступів першого рядка).
 8. Анотація: підзаголовок «Анотація» (шрифт напівжирний, відступ першого рядка – 1,25 см, міжрядковий інтервал – 1); далі в цьому ж рядку – текст анотації (шрифт звичайний, кегль 12, вирівнювання по ширині) до статті, що має включати такі пункти:
  • завдання – цілі наукового дослідження;
  • методологія та наукові підходи;
  • висновки – основні результати дослідницької наукової роботи;
  • межі дослідження, можливість використання результатів, напрямок подальших досліджень;
  • практичне значення;
  • соціальні наслідки (якщо є) – вплив на суспільство/політику;
  • оригінальність / цінність.

  Обсяг анотації повинен бути не менше за 100 слів (приблизно 800 знаків без пробілів).

 9. Ключові слова: підзаголовок «Ключові слова:» (12 пт, напівжирний, курсив); далі в цьому ж рядку – ключові слова (12 пт, звичайний, вирівнювання по ширині, відступ першого рядка на 1,25 см, міжрядковий інтервал – 1): від 3 до 8 термінів, розділених знаком «;».
 10. Основний текст статті (вирівнювання – за шириною; міжрядковий інтервал – 1 пт; відступ першого рядка – 1,25 см; без додаткових інтервалів до і після абзаців) має містити необхідні елементи (без нумерації), які потрібно виділити в тексті такими заголовками напівжирним шрифтом:

  Постановка проблеми в загальному вигляді.

  Аналіз останніх досліджень і публікацій.

  Формулювання цілей статті (постановка завдання).

  Теоретичні основи дослідження..

  Методика дослідження.

  Результати дослідження.

  Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

 11. Список використаних джерел мовою оригіналу: підзаголовок «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» (відступ на 1, 25 см, шрифт напівжирний, кегль 12 пт, прописні літери, міжрядковий інтервал – 1 пт, вирівнювання по лівому краю); з нового рядка – перелік використаних джерел з нумерацією (12 пт, міжрядковий інтервал – 1, у алфавітному порядку);

  Посилання на використані джерела подаються по тексту у квадратних дужках ([1, с. 3]). Оформлення літературних джерел слід виконувати відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

 12. Назва статті, ПІБ авторів, анотація та ключові слова російською мовою оформлюються подібно до відповідних елементів українською мовою. Обсяг анотації – не менше за 100 слів.
 13. Назва статті, ПІБ, розширена анотація-реферат (Аbstract) та ключові слова англійською мовою оформлюються подібно до відповідних елементів українською мовою. Обсяг реферату повинен бути у межах 300 слів (приблизно 2000 знаків без пробілів), текст реферату повинен викладатися власними словами, а не з тексту статті і повторювати структуру статті:
  • - Проблема (Introduction).
  • - Аналіз публікацій (Analysis of publications)
  • - Предмет, тема, мета роботи (Purpose).
  • - Результати наукової роботи (Results).
  • - Висновки (Conclusion).

  Для статей, написаних російською мовою, додаються анотації та ключові слова українською, а потім англійською мовами. Для статей, написаних англійською мовою, додаються анотація та ключові слова українською, а потім російською мовами. За будь-якого варіанту розширеною подається анотація англійською мовою.

 14. Список використаних джерел, перекладений та транслітерований латиницею (технічно всі елементи оформлюються подібно до відповідних елементів українською мовою): підзаголовок «REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)»; перекладений та транслітерований латиницею список використаних джерел (вимоги до References – в окремому файлі).

  Список використаної літератури (Referenсеs) оформлюється за міжнародним бібліографічним стандартом APA (Американська психологічна асоціація): http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book). З прикладами оформлення можна ознайомитися на сайті: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/references_extend_summary_ukr.pdf.

  Для транслітерації рекомендуємо скористатися наступними он-лайн сервісами:

  – для джерел українською мовою – «Стандартна українська транслітерація» в режимі паспортний стандарт (http://translit.kh.ua/?passport); – для джерел російською мовою – «ТРАНСЛИТ.CC» (http://translit.cc).

  Англомовні джерела, в разі їх наявності, просто повторюються у REFERENCES. Що стосується іноземних бібліографічних джерел, крім англомовних, то вони наводяться англійською мовою або транслітеруються на латиницю, але не через кирилицю.

  Рисунки (схеми, графіки, малюнки, фото та ін.) вставляють у статтю в одному з форматів (.jpeg, .bmp, .tif, .gif) з роздільною здатністю не менше за 300 dpi (подавати якісні оригінали). Написи на рисунках виконують шрифтом основного тексту та розміру. Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше за один) під рисунком по центру тексту за допомогою шрифта Times New Roman, кегль 12, курсив. Усі об’єкти в простих рисунках, зроблених у Word, мають бути обов’язково згруповані. Текст статті не повинен містити рисунків і / або тексту в рамках, рисунків, розташованих поверх / за текстом й т.п. – текст слід форматувати таким чином, щоб для всіх об’єктів було встановлено розміщення «у тексті». Складні, багатооб’єктні рисунки з нашаруваннями готувати за допомогою графічних редакторів (CorelDraw, PhotoShop та ін.).

  Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію і будуватися за допомогою майстра таблиць редактора Word з арабською нумерацією, текст у таблиці оформлюється шрифтом Times New Roman, кегль 10, міжрядковий інтервал – 1 пт . Обсяг таблиць не повинен перевищувати 1/4 загального обсягу статті.

  УВАГА!!! У тексті не допускається вирівнювання пропусками (для цього використовуються параметри абзацу); розрізняються дефіс «-», який не відділяється пробілами з обох боків, і тире « – », яке відділяється з обох боків пробілами; перед розділовими знаками пробіл не ставиться, а після них – ставиться. Дужки та лапки ( «…» ) безпосередньо охоплюють текстовий блок і відділяються пробілами лише зовні.

  У тексті статті ініціали відділяються від прізвищ, а сторінка від номера нерозривним пробілом (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл), напр: І. О. Синиця або с. 15.

 15. Відомості про кожного автора подаються наприкінці статті на окремій сторінці, де зазначається:

  Прізвище, ім’я, по батькові _____________________

  Посада ______________________________________

  Місце роботи _________________________________

  Вчене звання (якщо є) _________________________

  Науковий ступінь (якщо є) ______________________

  Поштова домашня адреса: ______________________

  Країна _______________________________________

  Номер мобільного телефону ____________________

  Адреса електронної пошти _____________________

  Пам’ятайте, статті подаються повністю підготовленими до друку. Статті, які не відповідають зазначеним вимогам, опубліковані не будуть! Відповідальність за допущені помилки та неточності несуть автори публікацій.

  УВАГА!!! Обов’язковою для всіх авторів, які не мають наукового ступеня, є зовнішня рецензія-рекомендація, складена доктором чи кандидатом наук – фахівцем за обраним науковим напрямом збірника.

  У рецензії-рекомендації фахівця за обраним науковим напрямом обов’язково повинні висвітлюватись такі питання:

  • - аналіз рівня актуальності досліджуваної проблеми;
  • - характеристика повноти аналізу останніх досліджень та публікацій з теми;
  • - установлення рівня наукової новизни отриманих у роботі результатів;
  • - аналіз обґрунтування достовірності результатів;
  • - оцінка ефективності (адекватності) запропонованих рішень порівняно з відомими результатами;
  • - проблемні чи суперечливі моменти, на які редколегії слід звернути увагу;
  • - рекомендація щодо можливості публікації статті в збірнику наукових праць «Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти».

  Рукописи підлягають внутрішньому рецензуванню членами редакційної колегії збірника. Стаття може бути повернена на доопрацювання. Остаточний висновок щодо публікації статті робить головний редактор за поданням одного із членів редакційної колегії – фахівця відповідного наукового спрямування з урахуванням зовнішньої рецензії-рекомендації.

 

E-mail: tppokafedra@gmail.com

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.